Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

Akty Prawne
związane z działalnością ZCK 

 

ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Tekst ujednolicony

zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy
zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
Dz.U.rok 2011,  nr 75, poz. 405

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U 2001 nr 90, poz. 1013)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów(Dz.U 2003 nr 141, poz. 2257)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U 2015 poz. 2257)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz.U., rok 2007, nr 1, poz. 10 – obowiązuje łącznie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (DZ. U. 2001 nr 153 poz. 1783)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U., rok 2015, poz. 231

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
Dz.U., rok 2001, nr 152, poz. 1742

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Dz.U., rok 2007, nr 249, poz. 1866

ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
Tekst Jednolity

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
Dz.U., rok 1936, nr 85, poz. 595

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774)

 

kodeks karny, art. 262
tekst ujednolicony

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90
Tekst Ujednolicony

 

 


 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

 

Zarządzenie nr 811/2017 z 05-05-2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy