Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Otoczenie grobu

Przez otoczenie grobu rozumie się teren wokół grobu zajmujący połowę szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i połowę szerokości przejścia między rzędami grobów.

Zasady zagospodarowania otoczenia grobów określa zarządzenie dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Komu przysługuje prawo do zagospodarowania otoczenia grobu?

Otoczenie grobu może zagospodarować dysponent grobu, który złoży w kancelarii cmentarza Podanie o zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu, po uzyskaniu zgody zarządzającego cmentarzem i wniesieniu opłaty przewidzianej w cenniku usług cmentarnych (poz.6.3.08).

 Jaką przestrzeń pomiędzy grobami można zagospodarować?

Dysponent grobu może ubiegać się o zezwolenie na zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i do połowy szerokości przejścia między rzędami grobów.

Zagospodarowanie przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami przekraczające połowę szerokości przejścia wymaga dodatkowo uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody dysponenta sąsiedniego grobu.

Przy grobie położonym na skraju kwatery, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, dopuszcza się zagospodarowanie dodatkowej powierzchni gruntu, przylegającej do otoczenia grobu.

Za wykorzystanie dodatkowej powierzchni (mierzonej w m2) pobiera się osobną opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług cmentarnych (poz. 10.01).

W jaki sposób można zagospodarować otoczenie grobu?

Do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego kwatery.

Materiał użyty do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo–cementowej.

Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia.

Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych.

Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów.

Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, donic i innych podobnych elementów oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu.

Dopuszcza się ustawienie przy grobie wolnostojącej ławki o długości, szerokości i wysokości nie przekraczających odpowiednio 80x20x40 cm. Ławka nie powinna być trwale związana z gruntem.

Ławkę może ustawić dysponent grobu za pisemną zgodą kierownika cmentarza.