Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

REGULAMIN CEREMONII POGRZEBOWYCH

NA CMENTARZU KOMUNALNYM POŁUDNIOWYM 


ROZDZIAŁ I

SPRAWY OGÓLNE

  1. Regulamin Wykonywania Ceremonii Pogrzebowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizowania i wykonywania ceremonii pogrzebowych na terenie Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, zwanego dalej Cmentarzem, stanowiącego jednostkę organizacyjną Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, zwanego dalej Zarządem.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295) oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299).
  3. Obsługę sal ceremonialnych i sali pożegnań, obsługę przechowalni zwłok oraz organizację nabożeństw żałobnych i ceremonii świeckich w Domach Przedpogrzebowych prowadzi Zarząd albo wyspecjalizowany zakład (przedsiębiorstwo) usług pogrzebowych, któremu m. st. Warszawa – Zarząd powierzył wykonywanie tych usług cmentarnych.
  4. Organizowanie i wykonywanie ceremonii pogrzebowych na Cmentarzach, obejmujące:
   1. kopanie i murowanie grobów,
   2. przewóz zwłok do grobu, w tym z asystą,
   3. pochowanie zwłok i urn z prochami w grobie, uformowanie mogiły,
   4. ekshumację zwłok i szczątków,
   5. ustawianie i renowacje nagrobków, liternictwo,
   6. organizacje usług fotograficznych i „video”,
   7. inne czynności, na które wcześniej wyrazi zgodę Zarząd,

   prowadzi wyspecjalizowany zakład (przedsiębiorstwo) usług pogrzebowych, któremu Zarząd powierzył wykonywanie tych usług.
   Wymienione powyżej usługi świadczyć mogą również inne podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) o odpowiednim profilu i przedmiocie działalności.
   Organizacja tych usług może być również podejmowana przez członków rodziny osoby zmarłej.

  5. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne organizujące i wykonujące ceremonię pogrzebową na terenie Cmentarza, zwane dalej odpowiednio Organizatorami lub Wykonawcami, są zobowiązane do ścisłego stosowania i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Cmentarza zatwierdzonych przez Dyrektora Zarządu.
  6. Pod pojęciem Organizatora rozumie się podmiot gospodarczy, który otrzymał od uprawnionych członków rodziny zmarłego lub uprawnionej instytucji upoważnienie i zlecenie pochowania zwłok lub osobę fizyczną organizującą pogrzeb we własnym zakresie.
  7. Pod pojęciem Wykonawcy rozumie się podmiot gospodarczy, który na zlecenie Organizatora wykonuje całość lub określone części ceremonii pogrzebowej.
  8. Organizatorzy i Wykonawcy, nie przestrzegający i nie stosujący się do postanowień powołanych wyżej Regulaminów oraz powodujący swoimi działaniami straty i szkody w mieniu Cmentarza i osób trzecich, ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i zobowiązani są do:
   1. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;
   2. zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.
  9. W razie stwierdzenia rażących uchybień Organizatora lub Wykonawcy zastrzega się:
   1. stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Organizatorów i Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu i Regulaminu Cmentarza,
   2. możliwość uzależnienia wznowienia działalności przez Organizatora lub Wykonawcę, wobec którego zastosowano zakaz działalności na Cmentarzu, od dania przez Organizatora lub Wykonawcę zabezpieczenia odpowiadającego swoją wartością zaistniałej lub grożącej szkodzie, zgodnie z art. 439 kodeksu cywilnego.
  10. Kancelarie Cmentarzy są czynne w godzinach od 800 do 1600, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Adres Kancelarii Cmentarza:
Cmentarz Komunalny Południowy
05-503 Antoninów gm. Piaseczno tel. 756-11-59, 756-14-35.

 1. Zgłoszenia pogrzebów są przyjmowane wyłącznie w Kancelarii Cmentarza w godzinach jej pracy.
 2. Ceremonie pogrzebowe mogą się odbywać wyłącznie w godzinach pracy Kancelarii Cmentarza.
 3. Za prawidłową organizację i przebieg ceremonii pogrzebowej odpowiedzialny jest Organizator pogrzebu.
 4. Organizator lub jego przedstawiciel powinien uczestniczyć w przebiegu całej ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu.
 5. W czasie wykonywania ceremonii w Domu Przedpogrzebowym oraz w czasie trwania całego pochówku Organizator i Wykonawca zobowiązani są do zachowania szczególnej staranności i ostrożności przy wykonywanych czynnościach związanych z pochówkiem oraz powagi należnej osobie zmarłej.
 6. Organizator i Wykonawca pogrzebu zobowiązani są do szczególnej dbałości o ubiór zatrudnionych pracowników (specjalne, jednolite stroje).
 7. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z przebiegiem ceremonii pogrzebowej Organizator lub Wykonawca pogrzebu zawiadamia Kierownictwo Cmentarza.
 8. Skargi i wnioski wpływające do Kancelarii Cmentarza lub Zarządu, a dotyczące nieprawidłowego wykonania usług podlegają ewidencjonowaniu a następnie są przekazywane Organizatorowi w celu rozpatrzenia i merytorycznego ich załatwienia.
 9. Rozpatrujący skargę jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Kancelarii Cmentarza lub Zarządu Cmentarzy Komunalnych o sposobie załatwienia skargi lub rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

ROZDZIAŁ II

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA I WYKONYWANIA CEREMONII POGRZEBOWYCH NA TERENIE I W OBIEKTACH CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁUDNIOWEGO.

 1. Ceremonie pogrzebowe organizowane są w salach ceremonialnych Domów Przedpogrzebowych, od bram Cmentarza oraz przy grobach według obrządku wyznaniowego lub ceremoniału świeckiego.
 2. Pod określeniem ceremonii pogrzebowej rozumie się, z zastrzeżeniem treści pkt 4, Rozdz. I:
  – wystawienie trumny ze zwłokami lub urny z prochami w sali pożegnań
  – wystawienie trumny ze zwłokami lub urny z prochami w sali ceremonialnej,
  – obrządek wyznaniowy lub świecki,
  – oprawę wokalno-muzyczną,
  – przemówienia pożegnalne,
  – udział asysty wojskowej, pocztów sztandarowych, orkiestry itp.,
  – uroczystości przy grobie i złożenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do grobu oraz rozsypanie prochów na łące pamięci.
 3. Trumna ze zwłokami zmarłego może być wystawiona w Sali Pożegnań nie wcześniej niż na 30 minut przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej, wyłącznie za zgodą pracownika Cmentarza. Zgoda może nie być udzielona, jeżeli stan zwłok wskazuje na znaczny ich rozkład. Dotyczy to również wystawienia trumny ze zwłokami na uroczystość w sali ceremonialnej.
 4. Świeckie ceremonie pogrzebowe należy prowadzić pod kierunkiem mistrza ceremonii lub osoby wskazanej przez rodzinę zmarłego, według wcześniej ustalonego scenariusza, uzgodnionego z Organizatorem pogrzebu.
 5. Wyznaniowe ceremonie pogrzebowe prowadzone są przez wyznaczonego kapelana Cmentarza, powołanego przez Kurię Metropolitalna Warszawską do obsługi pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Południowym, lub kapłanów innych wyznań.
 6. Czas przeznaczony na sprawowanie katolickiej posługi pogrzebowej w sali ceremonialnej Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Południowym ustala się na nie krótszy niż jedna godzina i nie dłuższy niż dwie godziny, łącznie z odprowadzeniem i złożeniem zwłok lub prochów w grobie.
 7. Dom Przedpogrzebowy znajdujący się na Cmentarzu Komunalnym Południowym może być udostępniony również w przypadku, gdy pogrzeb będzie mieć miejsce na innym cmentarzu.
 8. Terminy i godziny ceremonii pogrzebowych ustalane są z Kancelarią Cmentarza, a Organizator pogrzebu zobowiązany jest do ich ścisłego przestrzegania.
 9. W razie nieterminowego przybycia autokarawanu ze zwłokami lub prochami osoby zmarłej, pracownik Kancelarii Cmentarza wyznacza najbliższy możliwy termin i miejsce odbycia ceremonii w Domu Przedpogrzebowym.
 10. Do przewozu zwłok na terenie Cmentarzy mogą być używane wyłącznie wózki akumulatorowe typu „Melex” oraz po ciągach pieszo-jezdnych samochody osobowe typu autokarawan.
 11. W przypadku wykonywania pogrzebu od bramy Cmentarza, autokarawan należy zaparkować w wyznaczonym miejscu w pobliżu bramy. Następnie należy zgłosić przyjazd autokarawanu upoważnionemu przez Kierownictwo Cmentarza pracownikowi, który po stwierdzeniu zgodności danych osoby zmarłej z ustaloną na dany dzień wokandą pogrzebów:
  1. zezwala na wjazd osobowym autokarawanem ze zwłokami osoby zmarłej i osobami towarzyszącymi na teren Cmentarza oraz przeprowadzenie konduktu pogrzebowego do grobu przez bramę określoną w Zgłoszeniu pogrzebu i pochowanie zwłok lub prochów,
  2. w przypadku korzystania z usług zatrudnionego na terenie Cmentarza zakładu (przedsiębiorstwa) usług pogrzebowych, zezwala na przeniesienie trumny i wieńców oraz wiązanek na autokarawan (typu Melex) tej firmy.

  Usługę pochowania zwłok do grobów katakumbowych wykonuje zakład usługowy, któremu Zarząd powierzył wykonywanie tej usługi. Przewożenie zwłok do grobu katakumbowego zarówno od bramy jak i z Domu Przedpogrzebowego może się odbywać wyłącznie wózkami akumulatorowymi typu melex.

 12. W przypadku korzystania z sali ceremonialnej należy zgłosić wjazd autokarawanu upoważnionemu przez Kierownictwo Cmentarza pracownikowi, który po sprawdzeniu zgodności danych osoby zmarłej i zgodności terminu ceremonii z ustaloną na dany dzień wokandą pogrzebów, zezwala na wjazd i wprowadzenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do określonych pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego.
 13. Po wprowadzeniu trumny ze zwłokami lub urny z prochami i wniesieniu wieńców i wiązanek do sali ceremonialnej, jeżeli dalsze czynności związane z przewiezieniem zwłok i ich pochowaniem będą wykonywane przez zatrudniony na terenie Cmentarza zakład (przedsiębiorstwo) usług pogrzebowych, należy przestawić autokarawan na ogólnodostępny parking poza terenem Cmentarza.
 14. Jeżeli czynności związane z przewiezieniem zwłok z Domu Przedpogrzebowego do grobu i ich pochowaniem będą wykonywane bez udziału zatrudnionego na Cmentarzu zakładu (przedsiębiorstwa) usług pogrzebowych, to po zakończeniu ceremonii w sali ceremonialnej należy wyprowadzić trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami oraz wynieść wieńce i wiązanki do autokarawanu. Następnie, po uformowaniu konduktu pogrzebowego, przeprowadzić go do grobu i dokonać pochowania zwłok lub prochów.
 15. Po złożeniu trumny ze zwłokami lub urny z prochami do grobu ziemnego należy go niezwłocznie zasypać ziemią i uformować mogiłę, a następnie ułożyć kwiaty. Ceremonię pogrzebową, związaną z rozsypaniem prochów na „łące pamięci”, wykonuje zakład usługowy, któremu Zarząd powierzył wykonywanie tej usługi.
 16. Po złożeniu trumny ze zwłokami lub urny z prochami do grobu murowanego należy go niezwłocznie zasklepić bądź (za zgodą rodziny) po wykonaniu sklepienia nad trumną przykryć tymczasowo kratą, następnie ułożyć kwiaty, a drugie sklepienie wykonać po zakończonej uroczystości. Usypanie mogiły na grobie murowanym należy wykonać nie później niż następnego dnia po pogrzebie. Termin ten może ulec wydłużeniu do trzech dni w okresie zimowym.
 17. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej, pracownik Cmentarza przy współudziale Organizatora pogrzebu sporządza protokół pochowania zmarłego. Protokół powinien być podpisany czytelnie przez osoby sporządzające. Protokół pochowania zmarłego jest przechowywany w aktach Cmentarza.
 18. Przy wykonywaniu wykopów pod groby i prac murarskich należy stosować przepisy zawarte w Regulaminie kopania i murowania grobów na Cmentarzu Komunalnym Południowym.

ROZDZIAŁ III

INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW CEREMONII POGRZEBOWYCH

 1. Sprawy organizacyjne
  1. Przyjęcie zwłok i prochów do pochowania na Cmentarzu następuje po złożeniu zgłoszenia pogrzebu wraz z upoważnieniem rodziny zmarłego do wykonania pogrzebu, przy którym Organizator pogrzebu ma obowiązek dostarczyć do Kancelarii Cmentarza oryginały następujących dokumentów:
   1. karta zgonu osoby zmarłej z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
   2. karta zgonu i zezwolenie prokuratora, gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo,
   3. skrócony odpis aktu zgonu osoby zmarłej (w przypadku dochowania do istniejącego grobu),
   4. protokół kremacji lub zezwolenie na przewóz prochów z zagranicy,
   5. oświadczenie osób posiadających prawo do pochowania zmarłego oraz prawo dysponowania istniejącym grobem złożone w kancelarii cmentarza lub przed Organizatorem pogrzebu albo z podpisem poświadczonym notarialnie,
   6. dokumenty uzupełniające, jak np. pełnomocnictwo, oświadczenie dotyczące prawa do pochowania,
   7. pisemną zgodę właściwego dysponenta – gestora kwatery na pochowanie w kwaterze wydzielonej – gestorskiej,
   8. w przypadku, gdy ma być sprawowana katolicka posługa pogrzebowa, należy dostarczyć zaświadczenie z parafii osoby zmarłej.
  2. Karty zgonu i inne dokumenty dotyczące zwłok i szczątków wystawione za granicą w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  3. Brak kompletu wymaganych dokumentów uprawnia Kierownictwo Cmentarza do odmowy przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.
  4. W zgłoszeniu pogrzebu Organizator pogrzebu w uzgodnieniu z Kancelarią Cmentarza określa:
   1. dokładny termin tj. datę i godzinę pogrzebu, w tym:
    – wjazdu na teren Cmentarza,
    – rozpoczęcia i zakończenia ceremonii,
    – salę ceremonialną, w której odbędzie się uroczystość,
   2. rodzaj grobu i wyznaczone miejsce pochowania lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi dochowanie.
   3. czas korzystania z przechowalni zwłok,
   4. charakter ceremonii (wyznaniowy lub świecki),
   5. oprawę muzyczną ceremonii,
   6. firmę przewożącą na terenie Cmentarza trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami oraz ewentualnych uczestników pogrzebu,
   7. firmę zapewniającą podstawową asystę i wykonującą pochówek,
   8. dodatkową (specjalną) asystę, w tym wojskową, udział orkiestry, pocztów sztandarowych itp.,
   9. bramę, przez która nastąpi wjazd na teren Cmentarza,
   10. firmę wykonująca usługi fotograficzne i filmowe w czasie trwania ceremonii,
   11. firmę wykonującą wykop pod grób,
   12. firmę wykonującą prace murarskie.
  5. W przypadku, gdy usługi określone w pkt 4 pod lit. e) oraz j) mają być świadczone w trakcie katolickiej posługi pogrzebowej, wymagana jest na to zgoda kapelana Cmentarza.
  6. Zgłoszenie pogrzebu powinno być potwierdzone przez wskazanych przez Organizatora Wykonawców.
  7. Na dowód uzgodnienia i prawidłowego udokumentowania wszelkich spraw związanych z przygotowywanym pogrzebem, Organizator i pracownik Cmentarza podpisują dwa egzemplarze zgłoszenia pogrzebu, z których oryginał jest przeznaczony dla Cmentarza, a kopia dla Organizatora. Obustronnie podpisane zgłoszenie pogrzebu stanowi podstawę do wystawienia w tym samym dniu faktury VAT oraz do podjęcia działań i czynności związanych z pogrzebem.
  8. Do przewozu zwłok i uczestników pogrzebów na terenie Cmentarza mogą być używane wyłącznie wózki akumulatorowe typu melex oraz po ciągach pieszo-jezdnych samochody osobowe typu „autokarawan”.Uwaga:
   Nowe miejsce grzebalne do pochowania wyznacza kierownictwo Cmentarza zgodnie z planem zagospodarowania terenów grzebalnych.
   Pochowanie zwłok w istniejącym grobie jest możliwe po ustaleniu braku przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochówku.Przy wykonywaniu wykopów pod groby i prac murarskich obowiązuje Regulamin Kopania i Murowania Grobów.
 2. Sprawy finansowe
   1. Organizator zobowiązany jest do wnoszenia stosownych opłat na rzecz Cmentarza, w zakresie wynikającym ze złożonego w Kancelarii Cmentarza zgłoszenia pogrzebu i zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za korzystanie z Cmentarza.
   2. Podstawę do wniesienia przez Wykonawcę lub Organizatora opłat określonych w punkcie 1 stanowi wystawiona przez Kancelarię Cmentarza faktura VAT.

  W dokumentach tych wskazuje się:
  – jako NABYWCĘ – osobę fizyczną lub instytucję, która zleciła wykonanie pogrzebu,
  – jako PŁATNIKA – Organizatora pogrzebu.

  1. Organizator wnosi opłatę w gotówce w kasie Cmentarza w dniu wystawienia faktury VAT.
  2. W razie anulowania przez Organizatora, w całości lub w części, przyjętego przez Cmentarz zgłoszenia pogrzebu, Kancelaria Cmentarza wystawia korektę faktury VAT, obejmującą wartość nie zrealizowanych usług, oraz nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości anulowanej części zgłoszenia pogrzebu. Zwrot należności, w wysokości wynikającej z faktury korygującej, może być dokonany w gotówce niezwłocznie po wystawieniu faktury.