Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Groby „za życia” na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie


Na warszawskich cmentarzach komunalnych dopuszcza się przygotowanie (założenie, urządzenie) grobu przez osobę żyjącą – do wykorzystania w przyszłości. Warunki i zasady udostępnienia w tym celu miejsc grzebalnych określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

***

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k/Piaseczna może być udzielona zgoda na udostepnienie za życia:

  • miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grobu przeznaczony do pochowania trumien,
  • miejsca na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
  • niszy urnowej w kolumbarium,
  • niszy w katakumbach,
  • miejsca na grobowiec rodzinny katakumbowy, w którym miejsca (katakumby) na pochowanie trumien mieszczą się w części nadziemnej i podziemnej grobowca, mającego formę niewielkiej budowli („kapliczki grobowej”).

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie, albo w gminie Piaseczno lub Lesznowola.

Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym w poniedziałki w godz. 730-1800 i od wtorku do piątku w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Podanie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie,
  • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
  • wskazanie cmentarza (Komunalnego Południowego), na którym grób ma być urządzony,
  • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli podanie składa osoba w wieku poniżej 75 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jeżeli warunkiem uzyskania zgody ma być stan zdrowia.

Do podania należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego  dla potwierdzenia wieku i miejsca zamieszkania oraz – w miarę potrzeby – dokumenty poświadczające okoliczności (przesłanki udzielenia zgody), o których mówi Regulamin.

Odpowiedź Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych na udostępnienie za życia miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym przesyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej.

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj:

– wnieienia opłaty za miejsce,
– złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu,

 dokonuje się w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego.

Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo w pełnej wysokości w kasie Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu za życia. Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu.

Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym za życia grobie (nie ma to wpływu na status grobu).

Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Budowa grobowca katakumbowego wymaga zawarcia stosownej umowy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych.
Szczegółowych informacji w sprawie wzniesienia grobowca udzielić może Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego.