Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Cmentarz Wojskowy

ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Grób, za który nie została wniesiona opłata, może zostać wykorzystany do nowego pochowania, przez co dotychczasowy grób przestanie istnieć.

Informacji o grobach i opłatach udziela Kancelaria Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45, tel. 22 277 40 00, 22 633 21 40, 22 633 91 54 wewn. 123, 129, 138.

Informacje o cmentarzu

Cmentarz Wojskowy jest zarządzany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Cmentarz został założony w 1912 r. Dawną nazwę „Cmentarz Wojskowy” przywróciła tej nekropolii Rada Warszawy w roku 1998.

Kierownik Cmentarza: Zbigniew Miszkiel, tel. 22 277 40 00, 22 633-50-57, 22 633-91-54 w. 125
Zastępca Kierownika: Zdzisława Korycka-Budzyn, tel. 22 277 40 00, 22 633-91-54 w. 126

Kancelaria cmentarza czynna jest w  poniedziałki od 800 do 1800 i od wtorku do piątku od 800 do 1600
tel. 22 277 40 00, 22 633-21-40, 22 633-50-57 w. 123, 129, fax 22 669-15-24.

Cmentarz jest czynny codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700 do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800 do zmroku.

Dysponentem miejsc grzebalnych, przeznaczonych na groby tradycyjne (do pochowania trumien), na Cmentarzu Wojskowym jest Prezydent m. st. Warszawy, który po rozpatrzeniu stosownego wniosku może udzielić zgody na pochowanie osoby zmarłej na tym Cmentarzu. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku wykorzystania do pochówku już istniejącego grobu (poza grobami w alei zasłużonych).

Dysponentem miejsc grzebalnych, przeznaczonych na groby urnowe oraz nisz urnowych w kolumbariach (z wyłączeniem kolumbariów gestorskich), na Cmentarzu Wojskowym jest Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Zasady, kryteria i procedury przyjęte przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie pochowania na Cmentarzu Wojskowym określa załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Rodzaje grobów

Na Cmentarzu Wojskowym pochowania zmarłych odbywają się:
– w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) murowanych rodzinnych – wielomiejscowych,
– w grobach urnowych murowanych rodzinnych,
– w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).

W styczniu 2007 r. na Cmentarzu Wojskowym zostały oddane do użytku 2 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 50 lat.

 

Kolumbarium w kwaterze A III 

mieści 180 nisz o wymiarach 55x50x55 cm. oraz 90 nisz o wymiarach 55x100x55 cm.

 
Kolumbarium w kwaterze B 29 

mieści 204 nisze o wymiarach 55x50x55 cm.
 
Ponadto na Cmentarzu Wojskowym znajdują się kolumbaria pozostające w dyspozycji gestorów:

– Fundacji Żółnierzy Polski Walczącej – w kwaterze D 18,

– Fundacji Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – w kwaterze C 30 i D 20,

– Stowarzyszenia b. Żołnierzy I Armii Francuskiej „Ren-Dunaj” – w kwaterze A 43.

Udostępnianie miejsc w tych kolumbariach regulowane jest wewnętrznymi przepisami gestorów.
Aktualne wysokości opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na Cmentarzu Wojskowym znajdują się w cenniku

 

Uroczystości pogrzebowe

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Wojskowym mieści obszerną salę ceremonialną, przeznaczoną do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych. Katolicką posługę pogrzebową w Domu Przedpogrzebowym sprawują kapłani parafii św. Jozafata.

Ceremonia pogrzebowa może mieć także formę odprowadzenia Zmarłego od bramy cmentarza do grobu.

Sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Wojskowym opisuje Regulamin.

 

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Wojskowego

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

  • do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
  • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

  • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
  • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

  • Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

 

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia.

 

Korzystanie z wody

Cmentarz Wojskowy jest wyposażony w sieć wodociągową. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewana roślin oraz do innych celów gospodarczych.
Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

 

Urządzanie grobów za życia

Na Cmentarzu Wojskowym mogą być urządzane przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) tylko groby urnowe murowane rodzinne. miejsce może udostępnić Prezydent m.st. Warszawy. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.

 

Dojazd do Cmentarza Wojskowego

Położenie cmentarza pokazane jest na planie.
Do Cmentarza Wojskowego można dojechać autobusami komunikacji miejskiej 

 

powrót na stronę główną