Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

 

Ochrona przyrody na cmentarzach

 

Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie spowodowane niewłaściwą ich pielęgnacją wymierzane są administracyjne kary pieniężne (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, drzewa z terenu warszawskich cmentarzy komunalnych usuwane są po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Zabrania się sadzenia drzew i krzewów przez korzystających z cmentarzy.

Wszelkie obsadzenia otoczenia grobu roślinami ozdobnymi muszą bezwzględnie uzyskać akceptacje Kierownika Cmentarza.

Przestrzeganie tych przepisów leży w interesie korzystających z cmentarzy. Sadzenie drzew i krzewów przy grobach utrudnia dostęp do nich, a w przyszłości może utrudnić lub zupełnie uniemożliwić wykorzystanie istniejących grobów do kolejnych pochowań.