Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Groby „za życia”

Na warszawskich cmentarzach komunalnych dopuszcza się przygotowanie (założenie, urządzenie) grobu przez osobę żyjącą – do wykorzystania w przyszłości. Warunki i zasady udostępnienia w tym celu miejsc grzebalnych określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie może być udzielona zgoda na udostepnienie za życia:

 • miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsca na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszy urnowej w kolumbarium,
 • niszy w katakumbach.

 

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce Węglowej) jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie.

 Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym w poniedziałki w godz. 730-1800, od wtorku do piątku  w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie cmentarza (Komunalnego Północnego), na którym grób ma być urządzony,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli podanie składa osoba w wieku poniżej 75 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jeżeli warunkiem uzyskania zgody ma być stan zdrowia.


Odpowiedź Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych na udostępnienie za życia miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym na złożone podanie w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego przesyłana jest listem poleconym na adres osoby zainteresowanej.

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj:
– wniesienia opłaty za miejsce,
– złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu,
dokonuje się w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego.

Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo w pełnej wysokości w kasie Cmentarza Komunalnego Północnego, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu za życia. Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu.

Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym za życia grobie (nie ma to wpływu na status grobu).

Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k/Piaseczna może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia:

 • miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsca na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszy urnowej w kolumbarium,
 • niszy w katakumbach,
 • miejsca na grobowiec rodzinny katakumbowy, w którym miejsca (katakumby) na pochowanie trumien mieszczą się w części nadziemnej i podziemnej grobowca, mającego formę niewielkiej budowli („kapliczki grobowej”).

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie, albo w gminie Piaseczno lub Lesznowola.

Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym w w poniedziałki w godz. 730-1800 i od wtorku do piątku w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie cmentarza (Komunalnego Południowego), na którym grób ma być urządzony,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli podanie składa osoba w wieku poniżej 75 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, jeżeli warunkiem uzyskania zgody ma być stan zdrowia.

 Do podania należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego dla potwierdzenia wieku i miejsca zamieszkania oraz – w miarę potrzeby – dokumenty poświadczające okoliczności (przesłanki udzielenia zgody), o których mówi Regulamin.

Zgoda Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych na udostępnienie za życia miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym przesyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej.

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj:

– wniesienia opłaty za miejsce,

– złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu,

dokonuje się w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie.

Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo w pełnej wysokości w kasie Cmentarza Komunalnego Południowego, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu za życia. Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu.

Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym za życia grobie (nie ma to wpływu na status grobu).

Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane osobom trzecim.

Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Na grobowiec rodzinny katakumbowy przeznacza się 30 m2 terenu grzebalnego. Wysokość części nadziemnej grobowca nie może być mniejsza niż 3 m i większa niż 5 m. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania dla obiektu monumentalnego. Projekt grobowca wymaga akceptacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Realizacja budowy powinna przebiegać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Budowę należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pod nadzorem kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane.
Budowa grobowca wymaga zawarcia stosownej umowy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych.

Szczegółowych informacji w sprawie wzniesienia grobowca udzielić może Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego.

Groby za życia na Cmentarzu Wojskowym

Obowiązujące przepisy nie przewidują udostępnienia miejsca na Cmentarzu Wojskowym dla urządzenie za życia grobu tradycyjnego, przeznaczonego do pochowania trumien – nie urządza się za życia grobów tradycyjnych na tym cmentarzu. Na Cmentarzu Wojskowym może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób urnowy murowany rodzinny lub niszy urnowej w kolumbarium. Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie takiego grobu następuje z zastosowaniem kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo w pełnej wysokości w kasie Cmentarza Wojskowego, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Wnioski (podania) w sprawie urządzenia za życia grobu urnowego na Cmentarzu Wojskowym rozpatrywane są przez właściwego Zastępcę Prezydenta Warszawy i należy je składać w Urzędzie m. st. Warszawy. Wnioski takie przyjmuje Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy, Wydział Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa.

powrót na początek