Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia uruchomiony został internetowy System rezerwacji kremacji i pogrzebów. Instrukcję do niego znajdą Państwo pod adresem http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia/instrukcja.pdf.

Otoczenie grobu

to przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi grobami, przejście pomiędzy rzędami grobów, teren między grobem a alejką cmentarną.

Prawo do grobu nie obejmuje otoczenia grobu.

Zagospodarowanie otoczenia grobu wymaga uzyskania zgody zarządzającego cmentarzem.

 

Komu przysługuje prawo do zagospodarowania otoczenia grobu?

Zagospodarować otoczenie grobu może osoba posiadająca prawo do grobu, która złoży w kancelarii cmentarza Formularz – Projekt zagospodarowania otoczenia grobu i po uzyskaniu akceptacji zarządzającego cmentarzem uiści opłatę przewidzianą w cenniku usług cmentarnych (poz.6.3.10).

Jaką przestrzeń pomiędzy grobami można zagospodarować?

Osoba uprawniona (dysponent grobu) może ubiegać się o zezwolenie na zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy odstępów z sąsiednimi grobami.

Osoba uprawniona (dysponent grobu) może ubiegać się o zezwolenie na całkowite zagospodarowanie otoczenia grobu jeżeli uzyska pisemną zgodę od dysponentów grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadku grobów usytuowanych w skrajnych rzędach, wzdłuż ciągów chodnikowo – drogowych, przy placach gospodarczych oraz ujęciach wodnych, dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobu od strony ww. urządzeń w granicach 50 cm z możliwością zwiększenia tej powierzchni w zależności od konkretnych warunków terenowych.

W nogach grobów do połowy alejki (przejścia między grobami) dopuszcza się również wykonywanie tzw. podestów.

W jaki sposób można zagospodarować otoczenie grobu?

Dopuszcza się zagospodarowanie – utwardzenie otoczenia grobów z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo – cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny). Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco kolidować rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery grzebalnej i obsadzeniami materiałem roślinnym cmentarza. Wykonane utwardzenie otoczenia grobu oraz podesty nie mogą wystawać ponad poziom gruntu w otoczeniu grobu.

Zezwala się na ustawianie w przejściach między grobami ławek wolnostojących o wymiarach nieprzekraczających dł. 80 cm, wys. 40 cm, szer. 20 cm.

Balustradki, kratki, płotki i inne akcenty ozdobne należy ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie grobu.

Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać akceptację Kierownika Cmentarza.