Kremacje / Przechowalnia zwłok lub szczątków

Spopielanie zwłok

Spopielanie zmarłych jest jednym z najstarszych zwyczajów pogrzebowych. Pierwsza współczesna spopielarnia w Europie powstała w 1873 roku w Mediolanie. Spopielanie ciał przed pogrzebem akceptuje 50% Polaków (według badania CBOS: "Stosunek do śmierci i zwyczaje funeralne", z 2019 r.). Spopieleń nie zabrania Kościół katolicki (kanon 1176 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.).

Ciało spopielane jest w trumnie w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwającym ok. 120 minut. Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z oryginałem protokołu kremacji. Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym (ziemnym lub murowanym), w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie prowadzi działalności związanej z przewozem zwłok, sprzedażą trumien, urn i innych akcesoriów pogrzebowych. Wszelkie sprawy związane ze spopieleniem zwłok można załatwić za pośrednictwem dowolnego zakładu pogrzebowego z terenu Warszawy i całej Polski.

Ważna informacja dla osób zlecających spopielenie

W związku z przypadkami podawania osobom zainteresowanym nieprawdziwych informacji dotyczących usług kremacyjnych świadczonych w spopielarniach funkcjonujących na Cmentarzu Komunalnym Północnym oraz na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że:

 • Na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie spopielarnia czynna jest od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 6.00 w sobotę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie spopielarnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;
 • Zgłoszenia spopielenia przyjmowane są w godzinach pracy spopielarni przez Internetowy System Zgłoszeń Kremacji i Pogrzebów
 • Dysponujemy salami pożegnań, umożliwiając rodzinom uczestniczenie w pożegnaniu zmarłego przed momentem rozpoczęcia procesu kremacji;
 • Świadczymy usługi kremacyjne z zachowaniem najwyższych standardów;  
 • Nie stosujemy żadnych sposobów przyśpieszenia procesu kremacji;
 • Urna z prochami zmarłego wraz z oryginałem protokołu spopielenia przekazywane są zlecającemu kremację (rodzinie) albo osobie upoważnionej przez zlecającego kremację;

Cennik spopielania zwłok

Aktualne ceny spopieleń podaje cennik usług cmentarnych.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że od 1 lipca 2012 r. nie pobiera się opłaty za pierwszą dobę przechowania na Cmentarzu Komunalnym Północnym oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym trumny ze zwłokami przeznaczonymi do kremacji w spopielarniach ZCK.

Warunki spopielania zwłok

Spopielenie zwłok lub szczątków ludzkich w spopielarniach Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie wymaga spełnienia przez zlecającego poniższych warunków:

 1. złożenia w Kancelarii Cmentarza:


  Dokumenty należy składać 
  w kancelariach Cmentarzy Komunalnych: Północnego i Południowego w poniedziałek w godz. od 8:00 do 18:00 i od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00

  W przypadku Cmentarza Komunalnego Północnego, dokumenty można również składać po godzinach pracy kancelarii cmentarza bezpośrednio w Spopielarni, od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 6.00 w sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych do pracy).

 2. wniesienia opłaty za spopielenie, w wysokości określonej aktualnym cennikiem-Cmentarz Północny ,  Cmentarz Południowy w kasie Kancelarii Cmentarza lub na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr:

  91 1030 1508 0000 0005 5088 8009

  Dowód wpłaty należy dołączyć do Zlecenia spopielenia składanego w spopielarni.

 3. dostarczenia zwłok albo szczątków umieszczonych w trumnie przed uzgodnionym terminem spopielenia.

  Trumna drewniana powinna być nielakierowana, pozbawiona wszelkich ozdób i okuć metalowych.

  Trumna kremacyjna kartonowa powinna być nielakierowana, ze sztywnym nienasiąkliwym dnem, szczelnie zamknięta, nie zdeformowana, bez prowizorycznych wzmocnień i dodatkowych części, nieprzewidzianych przez producenta trumny.

  Wymiary trumny tradycyjnej (typowej) nie mogą być większe niż:

  • wysokość całkowita 76 cm (wraz z nóżkami, w najwyższym miejscu),
  • szerokość 80 cm (w najszerszym miejscu),
  • długość całkowita 220 cm,
  • szerokość dna trumny 75 cm (w najszerszym miejscu)

  Wymiary trumny prostopadłościennej (o formie skrzyni) nie mogą być większe niż:

  • wysokość całkowita 70 cm (wraz z nóżkami),
  • szerokość 75 cm,
  • długość całkowita 220 cm

  Każda trumna powinna posiadać nóżki o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.

 4. Dostarczenia urny o pojemności 3,5-5 litrów (o wysokości ~30 cm, średnicy ~20 cm) na popioły powstałe ze spopielenia zwłok albo szczątków, oznaczonej w sposób trwały imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielanej.
 5. Wypełnienia oświadczenia dostarczającego trumnę: Oświadczenie do spopielenia

Uwaga

 • Łączna waga ciała i trumny nie może przekraczać 250 kg.
 • W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu.
 • W trumnie bezwzględnie nie wolno umieszczać: przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie, zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych (np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów oraz przedmiotów metalowych.
 • Po wykonaniu spopielenia zostanie sporządzony protokół spopielenia.
 • Urna z prochami zostanie wydana osobie upoważnionej wraz z oryginałem protokołu spopielenia.
 • Na Cmentarzu Komunalnym Północnym urnę z prochami można odebrać w spopielarni od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 6.00 w sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie urnę z prochami można odebrać w godzinach pracy kancelarii cmentarza, a od godz. 18.00 do 21:00 w poniedziałki i od godz. 16:00-21:00 od wtorku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru pod numerem telefonu 602-771-463.

Przechowalnie zwłok

Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie

adres:
ul. Wóycickiego 14, tel. 22 277 40 88

Terminy przyjmowania zwłok

 • Przyjmowanie zwłok odbywa się w przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 • Od godz. 6.00 w sobotę do godz. 6.00 w poniedziałek, przyjmowanie zwłok odbywa się po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z przechowalni pod numerem telefonu: 22 834-37-56.

Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie

adres:
Antoninów 40, tel. 22 277 40 54, 22 277 40 55, 602 771 463

Terminy przyjmowania zwłok

 • Przyjmowanie i wydawanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami na Cmentarzu Komunalnym Południowym odbywa się (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • W dni powszednie po godz. 16:00 do godz. 21:00 przyjmowanie zwłok odbywa się po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z przechowalni pod numerem telefonu 602-771-463.

Zasady dzialania przechowalni:

 • Zwłoki przyjmuje się w zamkniętej trumnie lub kapsule.
 • Przyjmowane do przechowalni trumny i kapsuły ze zwłokami oraz urny z prochami muszą być trwale oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 • Do przechowalni nie mogą być przyjmowane zwłoki w stanie rozkładu.
 • Na Cmentarzu Komunalnym Północnym trumny ze zwłokami lub urny z prochami wydaje się od godz. 6.00 w poniedziałek do godz. 6.00 w sobotę, z wyjątkiem dni wolnych od pracy (dni świątecznych)
 • Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie trumny ze zwłokami lub urny z prochami można odebrać w godzinach pracy kancelarii cmentarza, a od godz. 16.00 do 21:00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru pod numerem telefonu 602-771-463.
 • Trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami może odebrać członek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważniony organizator pogrzebu, po przedstawieniu dowodu opłaty za przechowanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami, wniesionej zgodnie z obowiązującym cennikiem usług cmentarnych (poz. 6.6.05 do 6.6.08).

Nie pobiera się opłaty za pierwszą dobę przechowania trumny ze zwłokami przeznaczonymi do kremacji w spopielarniach Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Oświadczenie osoby dostarczającej trumnę do przechowalni zwłok (wypełniane w przypadku dostarczenia zwłok osób zmarłych na chorobę zakaźną, w tym COVID-19)