Statut Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

§ 1

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, zwany dalej Zarządem, jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

 1. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa oraz statutu.
 2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy m. st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 3

Siedziba Zarządu znajduje się w Warszawie.

§ 4

Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności:

 1. zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi m. st. Warszawy, w tym:
  1. przyjmowanie zwłok i szczątków ludzkich do pochowania, prowadzenie ewidencji pochowań,
  2. prowadzenie domów przedpogrzebowych, przechowalni zwłok i urn z prochami oraz wykonywanie spopielenia zwłok i ich szczątków, ustalanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania cmentarzy,
  3. ustalanie i pobieranie opłat za korzystanie z mienia cmentarzy komunalnych,
  4. organizowanie i nadzór nad komunikacją wewnątrz cmentarzy, handlem, usługami i parkingami na terenach przycmentarnych (w liniach rozgraniczających cmentarzy),
  5. utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  6. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenach cmentarzy, zabezpieczenie mienia cmentarzy poprzez organizowanie ochrony urządzeń i terenów cmentarzy,
  7. zarządzanie mieniem m. st. Warszawy będącym we władaniu Zarządu,
 2. analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowania i rozbudowy cmentarzy komunalnych i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację;
 3. realizacja inwestycji z zakresu cmentarnictwa powierzonych Zarządowi na podstawie planów inwestycyjnych m. st. Warszawy, a także inwestycji finansowanych ze środków własnych Zarządu;
 4. realizacja zadań powierzonych w zakresie prowadzenia remontów i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
 5. realizacja zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanym przez m.st. Warszawę, znajdujących się na cmentarzach komunalnych;
 6. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań Zarządu.

§ 5

 1. Zarządem kieruje Dyrektor, przy pomocy zastępców w liczbie niewiększej niż dwóch i głównego księgowego.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Zarządu, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent m. st. Warszawy.

§ 6

 1. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 7

Organizację i zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 8

 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na podstawie przepisów prawa właściwych dla jednostek sektora finansów publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem m. st. Warszawy.
 3. Zarząd dokonuje wpłat do budżetu m. st. Warszawy nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec roku budżetowego w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego, ustalając ją jako różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.
 4. Przychodami Zarządu są:
  1. wpływy z tytułu świadczonych usług cmentarnych, opłat za pochowanie zwłok, za korzystanie z obiektów i urządzeń,
  2. wpływy z tytułu sprzedaży grobów stanowiących zasoby cmentarzy,
  3. wpływy ze sprzedaży pozostałych usług,
  4. wpływy z najmu składników majątkowych,
  5. odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym lub za zwłokę w zapłacie należności,
  6. wpływy z różnych dochodów,
  7. inne wpływy.
 5. Zarząd może otrzymywać dotacje.

§ 9

Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 10

Zarząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Zarząd zarządza mieniem m. st. Warszawy obejmującym w szczególności:

 1. Cmentarz Komunalny Północny,
 2. Cmentarz Wojskowy,
 3. Cmentarz Komunalny Południowy,
  w liniach rozgraniczających cmentarzy.

§ 12

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Tekst statutu w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XXXIV/817/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie  oraz uchwałą Nr LXVIII/1886/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.