Akty prawne związane z działalnością ZCK

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
tekst ujednolicony

Zasady funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy
zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
Dz.U. 2011,  nr 75, poz. 405

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
Dz.U. 2001 nr 90, poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
Dz.U. 2003 nr 141, poz. 2257

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
Dz.U. 2015 poz. 2257

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz.U., rok 2007, nr 1, poz. 10 – obowiązuje łącznie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
DZ.U. 2001 nr 153 poz. 1783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 w sprawie wzoru karty zgonu
Dz.U. 2015, poz. 231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
Dz.U. rok 2001, nr 152, poz. 1742

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
Dz.U. 2007, nr 249, poz. 1866

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
Dz.U. 1936, nr 85, poz. 595

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Dz.U. 2015 poz. 774

Kodeks karny, art. 262
tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90
tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Zarządzenie nr 811/2017 z 05-05-2017 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy