Prace kamieniarskie (nagrobki, otoczenia grobów, napisy nagrobne)

Nagrobki

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Przed ustawieniem nagrobka należy:

 1. Złożyć w kancelarii cmentarza projekt nagrobka.
  Projekt nagrobka (lub napisu nagrobnego) składa się na formularzu, zawierającym m. in. upoważnienie dla wykonawcy nagrobka do przygotowania projektu i wykonania nagrobka (do pobrania: projekt nagrobka).
 2. Wnieść opłatę za czynności związane z ustawieniem nagrobka (wymianą elementów nagrobka, uzupełnieniem napisów), zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę tę wnosi wykonawca nagrobka.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

 • projektu nagrobka (w zakresie wymiarów nagrobka),
 • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka,
 • zgodności wykonanego nagrobka z projektem,
 • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze.

Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów. Otoczenie grobów (przestrzeń pomiędzy grobami) może być zagospodarowane na odrębnych zasadach. W tym celu należy złożyć podanie o zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu.

Wymiary nagrobków na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Groby ziemne długość [cm] x szerokość [cm]:

 • tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 x 100
 • tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 x 120
 • dziecinny 120 x 60
 • urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 50 x 50
 • urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 x 100

Groby murowane długość [cm] x szerokość [cm]

 • tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 260 x 120
 • tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 260 x 120
 • urnowy pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej urny) 74 x 74
 • urnowy rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 urn) 100 x 100

Wymiary nagrobków na Cmentarzu Wojskowym

Groby ziemne długość [cm] x szerokość [cm]:

 • tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny) 200 x 100
 • tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania 2 trumien) 230 x 120
 • dziecinny 120 x 60

Groby murowane długość [cm] x szerokość [cm]

 • tradycyjny pojedynczy (przeznaczony do pochowania jednej trumny)tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) wymiary nagrobka nie mogą przekraczać wymiarów grobu (obrysu murów grobu) tj. 260 cm x 120 cm
 • tradycyjny rodzinny (przeznaczony do pochowania co najmniej 2 trumien) wymiary nagrobka nie mogą przekraczać wymiarów grobu (obrysu murów grobu) tj. 260 cm x 120 cm
 • urnowy rodzinny 100 x 100 albo 120 x 80 - w zależności od lokalizacji grobu.  

Nagrobki o powyższych wymiarach mogą zostać ustawione na grobach urządzonych według obecnie obowiązujących przepisów. Szczegółowych informacji o wymiarach nagrobków udzielają kancelarie cmentarzy. Numery telefonów kancelarii cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy znajdują się w zakładce Kontakt.

Otoczenie grobu

Przez otoczenie grobu rozumie się teren wokół grobu zajmujący połowę szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i połowę szerokości przejścia między rzędami grobów.

Zasady zagospodarowania otoczenia grobów określa zarządzenie dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Komu przysługuje prawo do zagospodarowania otoczenia grobu?

Otoczenie grobu może zagospodarować dysponent grobu, który złoży w kancelarii cmentarza Podanie o zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu, po uzyskaniu zgody zarządzającego cmentarzem i wniesieniu opłaty przewidzianej w cenniku usług cmentarnych.

Jaką przestrzeń pomiędzy grobami można zagospodarować?

Dysponent grobu może ubiegać się o zezwolenie na zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i do połowy szerokości przejścia między rzędami grobów.

Zagospodarowanie przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami przekraczające połowę szerokości przejścia wymaga dodatkowo uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody dysponenta sąsiedniego grobu.

Przy grobie położonym na skraju kwatery, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, dopuszcza się zagospodarowanie dodatkowej powierzchni gruntu, przylegającej do otoczenia grobu.

Za wykorzystanie dodatkowej powierzchni (mierzonej w m2) pobiera się osobną opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług cmentarnych.

W jaki sposób można zagospodarować otoczenie grobu?

Do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego kwatery.

Materiał użyty do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo–cementowej.

Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia.

Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych.

Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów.

Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, donic i innych podobnych elementów oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu.

Dopuszcza się ustawienie przy grobie wolnostojącej ławki o długości, szerokości i wysokości nie przekraczających odpowiednio 80x20x40 cm. Ławka nie powinna być trwale związana z gruntem.

Ławkę może ustawić dysponent grobu za pisemną zgodą kierownika cmentarza.

Ochrona przyrody na cmentarzach

Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia albo zniszczenie spowodowane niewłaściwą ich pielęgnacją wymierzane są administracyjne kary pieniężne (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, drzewa z terenu warszawskich cmentarzy komunalnych usuwane są po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Zabrania się sadzenia drzew i krzewów przez korzystających z cmentarzy.

Wszelkie obsadzenia otoczenia grobu roślinami ozdobnymi muszą bezwzględnie uzyskać akceptacje Kierownika Cmentarza.

Przestrzeganie tych przepisów leży w interesie korzystających z cmentarzy. Sadzenie drzew i krzewów przy grobach utrudnia dostęp do nich, a w przyszłości może utrudnić lub zupełnie uniemożliwić wykorzystanie istniejących grobów do kolejnych pochowań.

Regulamin kopania i murowania grobów

Treść regulaminu