Regulamin ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych m. St. Warszawy

ROZDZIAŁ I

SPRAWY OGÓLNE

 1. Regulamin Ceremonii Pogrzebowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizowania i wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Północnym, Cmentarzu Wojskowym i Cmentarzu Komunalnym Południowym, zwanych dalej Cmentarzami, stanowiącymi jednostki organizacyjne Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, zwanego dalej Zarządem.
 1. Regulaminu nie stosuje się do religijnej posługi pogrzebowej.
 1. Pod pojęciem Organizatora pogrzebu, zwanego dalej Organizatorem, rozumie się podmiot gospodarczy, który na zamówienie osób, organów lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok świadczy usługę pogrzebową polegająca na organizowaniu i wykonaniu pogrzebu. Organizatorem może być osoba fizyczna organizująca i wykonująca pogrzeb we własnym zakresie.
 1. Pod pojęciem Wykonawcy pogrzebu rozumie się podmiot gospodarczy, który na zlecenie Organizatora wykonuje pogrzeb lub określone czynności pogrzebowe.
 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu organizowanie i wykonywanie pogrzebu obejmuje w szczególności:
  1. zgłoszenie terminu pogrzebu i dostarczenie do kancelarii cmentarza kompletu dokumentów wymaganych przy pogrzebie,
  2. przygotowanie grobu do pogrzebu,
  3. wystawienie trumny ze zwłokami lub urny z prochami w sali pożegnań lub w sali ceremonialnej,
  4. organizację i przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej w sali ceremonialnej Domu Przedpogrzebowego,
  5. oprawę muzyczną uroczystości pogrzebowej,
  6. uformowanie konduktu pogrzebowego i przewiezienie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do grobu,
  7. przeprowadzenie uroczystości przy grobie, złożenie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do grobu, uformowanie mogiły i ułożenie kwiatów,
  8. pochowanie szczątków ludzkich, w tym szczątków pooperacyjnych.
 1. Za prawidłową organizację i wykonanie pogrzebu odpowiada Organizator. Organizator lub jego przedstawiciel powinien być obecny przy pogrzebie.
 1. Organizator i Wykonawca są zobowiązani do wykonania pogrzebu z zachowaniem szczególnej staranności i szacunku należnego osobie zmarłej i uczestnikom pogrzebu.
 1. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących wykonania pogrzebu Organizator lub Wykonawca powiadamia niezwłocznie kierownictwo Cmentarza.
 1. Organizator i Wykonawca są zobowiązani do ścisłego przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu kopania i murowania grobów oraz Regulaminu cmentarza. W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez Organizatora lub Wykonawcę regulaminów zastrzega się zastosowanie stałego lub czasowego zakazu prowadzenia przez niego działalności na Cmentarzu.
 1. Organizator i Wykonawca odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZOWANIE I WYKONYWANIE POGRZEBU NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH M. ST. WARSZAWY

 1. Na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy pogrzeby odbywają się w dni robocze
  od poniedziałku do piątku i nie mogą trwać dłużej niż do godz. 15:50. Organizatorzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania uzgodnionego z kancelarią Cmentarza czasu trwania uroczystości pogrzebowych.
 1. Terminy pogrzebów są rezerwowane przez Organizatorów w internetowym systemie rezerwacji usług Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie na stronie:

www.cmentarzekomunalne.com.pl/zgloszenia

Po zarezerwowaniu terminu pogrzebu, Organizator przesyła do kancelarii cmentarza, drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, dokumenty wymagane do pochowania osoby zmarłej w celu weryfikacji ich prawidłowości i kompletności.

Przyjęcie rezerwacji terminu pogrzebu potwierdzane jest w godzinach pracy kancelarii.

Brak kompletu wymaganych dokumentów jest podstawą do odmowy przyjęcia rezerwacji terminu pogrzebu.

 1. Do pochowania osoby zmarłej na cmentarzu komunalnym m. st. Warszawy wymagane jest złożenie w kancelarii cmentarza:
  1. dokumentów określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  2. kopii odpisu aktu zgonu,
  3. zgłoszenia pogrzebu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia,
  4. upoważnienia dla Organizatora pogrzebu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia,
  5. zgody osoby lub osób uprawnionych do dysponowania grobem na użycie do pogrzebu istniejącego grobu. Własnoręczność podpisu na oświadczeniu zawierającym zgodę poświadcza pracownik Zarządu, Organizator lub inna osoba uprawniona do tej czynności,
  6. pisemnej zgody gestora kwatery na pochowanie w kwaterze wydzielonej (gestorskiej), jeżeli miejsce na nowy grób ma być wyznaczone w takiej kwaterze,
  7. protokołu kremacji, gdy osoba zmarła została spopielona.
 1. Dokumenty wymagane do pochowania, wskazane w pkt 3, lit. a, b, e i g powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Nie jest wymagane tłumaczenie na język polski wielojęzycznego aktu zgonu wystawionego zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 1. Przyjęcie do pochowania na cmentarzu zwłok lub prochów osoby zmarłej może nastąpić po wcześniejszym złożeniu w kancelarii cmentarza przez Organizatora oryginałów wymaganych do pochowania dokumentów i wniesieniu opłat cmentarnych. Złożenie dokumentów stanowi podstawę do zarejestrowania pogrzebu w systemie EWGROB, naliczenia i przyjęcia opłat za usługi cmentarne oraz do podjęcia czynności związanych z pogrzebem. Uzgodnienie i prawidłowe udokumentowanie wszelkich spraw związanych ze zgłoszonym pogrzebem, Organizator i pracownik Cmentarza potwierdzają swoim podpisem i pieczątką na zgłoszeniu pogrzebu. Organizator otrzymuje kopię zgłoszenia.
 1. Miejsce grzebalne na nowy grób wyznacza pracownik Zarządu, zgodnie z planem zagospodarowania terenów grzebalnych.
 1. Przygotowanie do pochowania istniejącego grobu jest możliwe po ustaleniu braku przeszkód formalnych do użycia tego grobu do pochówku. Za przygotowanie grobu do pochowania osoby zmarłej odpowiada Organizator. Prawidłowość przygotowania grobu do pogrzebu sprawdza inspektor cmentarza.
 1. Przygotowanie grobu ziemnego można rozpocząć nie wcześniej niż jeden dzień przed ustalonym terminem pogrzebu. Przygotowany do pogrzebu grób ziemny wymaga zabezpieczenia przed osunięciem się ziemi przy składaniu do grobu trumny lub urny.
 1. Wjazd na teren Cmentarza autokarawanu w celu wykonania pogrzebu, a w przypadku uroczystości rozpoczynającej się w Domu Przedpogrzebowym, również wprowadzenie do sali pożegnań lub sali ceremonialnej trumny lub urny, może nastąpić za zgodą pracownika Zarządu.
 1. Nie jest dozwolone wystawienie w sali Domu Przedpogrzebowego trumny ze zwłokami w stanie wskazującym na ich znaczny rozkład.
 1. W razie opóźnienia przywiezienia osoby zmarłej do pochowania na cmentarzu, najbliższy możliwy termin rozpoczęcia pogrzebu od bramy Cmentarza wyznaczy pracownik Zarządu.
 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zarządu uroczystość pogrzebowa w sali Domu Przedpogrzebowego rozpocznie się z opóźnieniem, udostępnienie sali w późniejszych godzinach będzie uzależnione od jej dostępności w zmienionym terminie. Wydłużenie czasu udostępnienia sali wymaga wniesienia należnej opłaty.
 1. Uformowanie konduktu pogrzebowego, przewiezienie i złożenie trumny lub urny do przygotowanego grobu należy do Organizatora. Jeżeli uroczystość pogrzebowa była prowadzona w sali Domu Przedpogrzebowego, po jej zakończeniu Organizator zajmuje się przeniesieniem trumny lub urny z osobą zmarłą do pojazdu przewożącego i wyniesieniem kwiatów. Na terenie Cmentarza trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami przewozi się wózkiem akumulatorowym typu „Melex” albo autokarawanem.
 1. Po złożeniu trumny lub urny do grobu ziemnego, grób niezwłocznie zasypuje się ziemią i formuje mogiłę. Grób murowany niezwłocznie zasklepia się, bądź (za zgodą rodziny) po wykonaniu sklepienia nad trumną przykrywa tymczasowo kratą, a drugie sklepienie wykonuje się po zakończonej uroczystości. Na grobie murowanym bez nagrobka mogiłę należy usypać nie później niż następnego dnia po pogrzebie. Termin ten może ulec wydłużeniu do trzech dni w okresie zimowym.
 1. Po zakończonym pogrzebie inspektor Cmentarza i Organizator pogrzebu sporządzają protokół pochowania zmarłego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zarządzenia. Protokół czytelnie podpisują osoby sporządzające. Protokół pochowania zmarłego jest przechowywany w archiwum Cmentarza.