Regulamin udostępniania za życia miejsca grzebalnego na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy

I Cmentarz Wojskowy

 1. Nie udziela się zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny na Cmentarzu Wojskowym.
 2. Z zastosowaniem kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia, zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób murowany urnowy rodzinny albo niszy urnowej w kolumbarium, może być udzielona osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje Prezydent m. st. Warszawy lub osoba upoważniona.
 4. Niszę w kolumbarium na Cmentarzu Wojskowym udostępnia się na okres 50 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny.
 5. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 6. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób urnowy, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego.
 7. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 5 i 6 może spowodować wygasnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej albo miejsca na grób.

II Cmentarz Komunalny Północny

 1. Na Cmentarzu Komunalnym Północnym może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia:
  1. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny,
  2. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny,
  3. niszy urnowej w kolumbarium,
  4. niszy w katakumbach.
 2. Niszę w kolumbarium i niszę w katakumbach na Cmentarzu Komunalnym Północnym udostępnia się na okres 20 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy odpowiednio pierwszej urny albo trumny.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 4. Zgoda na udostępnienie za życia miejsca może być udzielona osobie na stałe zamieszkałej w Warszawie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 5. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny albo urnowy murowany rodzinny, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym z dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego.
 6. Osoba, która uzyskała zgodę na udostepnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium albo niszy w katakumbach, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 7. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 5 i 6 może spowodować wygaśnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej lub niszy w katakumbach albo miejsca na grób.

III Cmentarz Komunalny Południowy

 1. Na Cmentarzu Komunalnym Południowym może być udzielona zgoda na udostepnienie za życia:
  1. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny,
  2. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny,
  3. niszy urnowej w kolumbarium,
  4. niszy w katakumbach
  5. miejsca na grobowiec katakumbowy rodzinny.
 2. Niszę w kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Południowym udostepnia się na okres 50 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny.
 3. Nisze w katakumbach na Cmentarzu Komunalnym Południowym udostepnia się na okres 20 lat. Za poczatek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy trumny.
 4. Zgode, o której mowa w ust. 1, wydaje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 5. Zgoda na udostępnienie za życia miejsca może być udzielona osobie na stałe zamieszkałej w Warszawie, w gminie Lesznowola lub gminie Piaseczno, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 6. Osoba, która uzyskała zgode na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny albo urnowy murowany rodzinny, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego,
 7. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium albo niszy w katakumbach jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 8. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 6 i 7 może spowodować wygaśnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej lub niszy w katakumbach albo miejsca na grób.
 9. Warunki urządzenia za życia grobowca rodzinnego katakumbowego określa umowa Zarządu Cmentarzy Komunalnych z osobą, której udostępniono miejsce na cmentarzu.

IV Postanowienia końcowe

 1. Udostępnianie za życia miejsc na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy następuje z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do bieżących pochowań.
 2. Udostepniona za życia nisza w kolumbarium, nisza w katakumbach, miejsce na grób i wymurowany na takim miejscu grób nie mogą być przedmiotem obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Udostępnione za życia miejsca, których nie wykorzystano do pogrzebu, przyjmowane sa odpłatnie do zasobów cmentarza w sposób i na zasadach określonych przeza Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy.