Zasady zagospodarowania otoczenia grobów na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/18
z dnia 15.02.2018 r.

 1. Przez otoczenie grobu rozumie się teren wokół grobu zajmujący połowę szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i połowę szerokości przejścia między rzędami grobów.
 2. Zagospodarowaniem otoczenia grobu w rozumieniu niniejszych zasad jest częściowe albo całkowite utwardzenie powierzchni gruntu w otoczeniu grobu.
 3. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych (§ 13 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków).
 4. Zagospodarowanie otoczenia grobu bez zgody zarządcy cmentarza jest objęte dyspozycją art. 222 § 2 kodeksu cywilnego, stanowiącego, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie takie nie ulega przedawnieniu, jeżeli dotyczy nieruchomości (art. 223 § 1 k.c.).
 5. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zagospodarowanego otoczenia grobu, które powstały z przyczyn niezależnych od zarządcy, w szczególności za uszkodzenia będące następstwem zdarzeń losowych - zjawisk atmosferycznych i awarii wodociągowych oraz za uszkodzenia spowodowane zapadnięciem się ziemi wokół grobu, niezależnie od przyczyny ich powstania. Za szkody (uszkodzenia zagospodarowanego otoczenia grobu) odpowiedzialność ponosi podmiot, który wyrządził szkodę ze swojej winy.
 6. Podanie z projektem zagospodarowania otoczenia grobu wraz z oświadczeniem, stanowiącym integralną część podania, składa dysponent grobu. Podanie składa się
  w kancelarii właściwego cmentarza, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przez wykonawcę terminem rozpoczęcia zagospodarowania. Termin wykonania zagospodarowania wyznaczany (uzgadniany) jest w dniu złożenia projektu.
  Wzór podania o zgodę na zagospodarowanie otoczenia grobu
 7. Przyjęcie podania potwierdza się zapisem w elektronicznym rejestrze zagospodarowania otoczenia grobów.
 8. Za zagospodarowanie otoczenia grobu pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w cenniku usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
  Opłatę wnosi się przed przystąpieniem do wykonania zagospodarowania.
 9. Zagospodarowanie przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami przekraczające połowę szerokości przejścia wymaga dodatkowo uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody dysponenta sąsiedniego grobu.
 10. Przy grobie położonym na skraju kwatery, jeżeli pozwalają na to warunki terenowe, dopuszcza się zagospodarowanie dodatkowej powierzchni gruntu, przylegającej do otoczenia grobu.
  Za wykorzystanie dodatkowej powierzchni (mierzonej w m2) pobiera się osobną opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
 11. Zagospodarowanie otoczenia grobu wykonuje się w dniach roboczych od godziny 800
  do 1600. Materiały budowlane można wwozić na cmentarz od godziny 800 do 1500,
  na podstawie odpłatnej przepustki.
 12. Po zakończeniu robót związanych z zagospodarowaniem otoczenia grobu sporządzany jest protokół odbioru zagospodarowania.
  Wzór protokołu odbioru zagospodarowania otoczenia grobu
 13. Dysponent grobu jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia całości lub części zagospodarowania otoczenia grobu na żądanie zarządcy cmentarza.
  W razie niezastosowania się przez dysponenta grobu do żądania usunięcia całości bądź części zagospodarowania otoczenia grobu, zarządca cmentarza może je usunąć.
 14. Do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu mogą być użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego kwatery.
  Zabrania się użycia do zagospodarowania otoczenia grobów płyt i płytek szlifowanych, gładzonych, polerowanych bądź szkliwionych.
 15. Materiał użyty do zagospodarowania (utwardzenia) otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo–cementowej.
  Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów.
  Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, donic i innych podobnych elementów oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu.
 16. Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami, z jednoczesnym zachowaniem łatwo dostrzegalnego rozgraniczenia obrysu grobu od jego otoczenia.
 17. Dopuszcza się ustawienie przy grobie wolnostojącej ławki o długości, szerokości i wysokości nie przekraczających odpowiednio 80x20x40 cm. Ławka nie powinna być trwale związana z gruntem. Ławkę może ustawić dysponent grobu za pisemną zgodą kierownika cmentarza.
  Wymiar ławki stanowiącej element zagospodarowania otoczenia grobowca rodzinnego katakumbowego na Cmentarzu Komunalnym Południowym określa projekt realizacyjny zagospodarowania otoczenia grobowca podlegający zaakceptowaniu przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.