Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Wyniki wyszukiwania dla 'kolumbarium wojskowy'

Groby „za życia”

Groby „za życia”

Na warszawskich cmentarzach komunalnych dopuszcza się przygotowanie grobu przez osobę żyjącą – do wykorzystania w przyszłości. Warunki i zasady udostępnienia w tym celu miejsc grzebalnych określa Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Północnym

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie udostępnia się za życia:

 • miejsce na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsce na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszę urnową w kolumbarium,
 • niszę w katakumbach.

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce Węglowej) jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie.

 Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Północnym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym w poniedziałki w godz. 730-1800, od wtorku do piątku  w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie, zainteresowanej przygotowaniem (urządzeniem) grobu za życia,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie Cmentarza Komunalnego Północnego jako miejsca urządzenia grobu,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli osoba zainteresowana jest w wieku 70-75 lat (nie dotyczy osób, które ubiegają się o miejsce za życia ze względu na stan zdrowia),

do podania należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o miejscu zameldowania, wydane przez Urząd Dzielnicy w Warszawie
  albo
  kopię innego aktualnego dokumentu urzędowego zawierającego datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania osoby składającej podanie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem wystąpienia o udzielenie zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób jest ciężka choroba nieuleczalna, zaawansowana w stopniu uzasadniającym podjęcie przygotowań do pogrzebu.


Pisemna odpowiedź na podanie w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego wysyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej. Możliwy jest osobisty odbiór odpowiedzi w biurze Zarządu Cmentarzy Komunalnych (prosimy o wskazanie w podaniu numeru telefonu, aby możliwe było przekazanie informacji o załatwieniu sprawy).

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj.:

 • wniesienia opłaty za miejsce,
 • złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu,

dokonuje się w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego.

Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.

Opłatę za udostępnione miejsce na grób należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Opłata jest wnoszona za konkretne, wybrane (zaakceptowane) miejsce grzebalne.

Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody.

Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu.
Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym grobie.

Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane (sprzedawane) osobom trzecim. Niewykorzystany grób może być odpłatnie przekazany wyłącznie Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Groby za życia na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k/Piaseczna może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia:

 • miejsce na grób tradycyjny murowany rodzinny, czyli wymurowany na jednym miejscu grzebalnym 2-, 3-, lub 4-miejscowy grób przeznaczony do pochowania trumien,
 • miejsce na grób urnowy murowany rodzinny, czyli wymurowany w ziemi grób przeznaczony do pochowania urn z popiołami (grób taki może pomieścić
  do kilkunastu urn – zależnie od ich wielkości),
 • niszę urnową w kolumbarium,
 • nisza w katakumbach,
 • miejsce na grobowiec rodzinny katakumbowy, mający formę niewielkiej budowli.

Nie jest możliwe dokonanie „rezerwacji” miejsca pod grób ziemny albo murowany pojedynczy.

Warunkiem uzyskania zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym jest ukończenie 75 lat życia i stałe zamieszkanie w Warszawie, albo w gminie Piaseczno lub Lesznowola.

Osoby w wieku poniżej 75 lat muszą spełniać dodatkowe warunki, określone Regulaminem

Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu Komunalnym Południowym należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Podanie w tej sprawie należy złożyć w sekretariacie Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Powązkowskiej 43/45 (mieszczącym się w biurze Zarządu, w budynku przy bocznej bramie Cmentarza Wojskowego), czynnym w poniedziałki w godz. 730-1800, od wtorku do piątku  w godz. 730-1530, lub przesłać pocztą pod adresem: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Podanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (z kodem pocztowym) osoby wnoszącej podanie, zainteresowanej przygotowaniem (urządzeniem) grobu za życia,
 • określenie rodzaju grobu, jaki osoba zainteresowana zamierza urządzić,
 • wskazanie Cmentarza Komunalnego Południowego jako miejsca urządzenia grobu,
 • oświadczenie o nieposiadaniu dzieci, jeżeli osoba zainteresowana jest w wieku
  70-75 lat (nie dotyczy osób, które ubiegają się o miejsce za życia ze względu na stan zdrowia),

Do podania należy dołączyć:

 • kserokopię drugiej strony dowodu osobistego, jeżeli w dowodzie podany jest adres zameldowania,
  albo
  aktualne zaświadczenie o miejscu zameldowania, wydane przez Urząd Dzielnicy w Warszawie, Urząd Gminy Piaseczno albo Urząd Gminy Lesznowola
  albo
  kopię innego aktualnego dokumentu urzędowego zawierającego datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania osoby składającej podanie,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem wystąpienia o udzielenie zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób jest ciężka choroba nieuleczalna, zaawansowana w stopniu uzasadniającym podjęcie przygotowań do pogrzebu.

Pisemna odpowiedź na podanie w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego wysyłana jest listem poleconym pod adresem osoby zainteresowanej. Możliwy jest osobisty odbiór odpowiedzi w biurze Zarządu Cmentarzy Komunalnych (prosimy o wskazanie w podaniu numeru telefonu, aby możliwe było przekazanie informacji o załatwieniu sprawy).

Kolejnych czynności, związanych z udostępnieniem miejsca na urządzenie grobu, tj.:

 • wniesienia opłaty za miejsce,
 • złożenia oświadczenia w sprawie ewentualnej rezygnacji z grobu,dokonuje się w Kancelarii Cmentarza Komunalnego Południowego w Antoninowie.

Miejsce na grób wyznacza Kierownik Cmentarza.

Opłatę za udostępnione miejsce na grób należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty. Opłata jest wnoszona za konkretne, wybrane (zaakceptowane) miejsce grzebalne.

Grób powinien być wymurowany w określonym terminie, wskazanym w treści zgody.

Wymurowanie grobu oznacza wykonanie murów grobu w ziemi do poziomu gruntu. Nie ma obowiązku ustawiania nagrobka na wymurowanym grobie.

Groby urządzone za życia nie mogą być odstępowane (sprzedawane) osobom trzecim. Niewykorzystany grób może być odpłatnie przekazany wyłącznie Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Urządzenie za życia grobu w kwaterze gestorskiej (tzn. kwaterze, w której miejsca grzebalne zostały oddane do dyspozycji organizacji kombatanckich albo innych organizacji bądź instytucji) wymaga dodatkowo osobnej zgody gestora.

Na grobowiec rodzinny katakumbowy przeznacza się 30 m2 terenu grzebalnego. Wysokość części nadziemnej grobowca nie może być mniejsza niż 3 m i większa niż 5 m. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania dla obiektu monumentalnego. Projekt grobowca wymaga akceptacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Realizacja budowy powinna przebiegać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Budowę należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pod nadzorem kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane i będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Budowa grobowca wymaga zawarcia stosownej umowy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych.

Szczegółowych informacji w sprawie wzniesienia grobowca może udzielić Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego.

Groby za życia na Cmentarzu Wojskowym

Obowiązujące przepisy nie przewidują urządzania za życia na Cmentarzu Wojskowym grobów tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien). Na Cmentarzu Wojskowym może być udostępnione za życia miejsce na grób urnowy murowany rodzinny albo nisza urnowa w kolumbarium. Udzielenie zgody na udostępnienie miejsca grzebalnego za życia następuje z zastosowaniem kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na urządzenie grobu należy wnieść jednorazowo, w pełnej wysokości, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.

Wnioski (podania) w sprawie udostępnienia za życia miejsca na Cmentarzu Wojskowym, kierowane do Prezydenta m. st. Warszawy, przyjmuje Urząd m. st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa.

powrót na początek

Więcej...

Znani Pochowani

Niektóre znane osoby, spoczywające na Cmentarzu Wojskowym

 

kwatera rząd grób
Igor Abramow-Newerly (1903-1987), pisarz, pedagog.
Barbara Abramow-Newerly (1908-1973), aktorka.
C21 7 8
Karol Adwentowicz (1871-1958),
aktor, reżyser
Al. zasłużonych
A 26
1
Jan Kajus Andrzejewski, ps. „Jan” (1913-1944),
ppłk AK
A 20 5 11
Henryk Arctowski (1871-1958),
geograf, podróżnik
B 2 13 30
Stanisław Arnold (1895-1973),
historyk
A 35 1 12
Otto Axer (1906-1983),
scenograf, malarz
A 15 4 20
Grażyna Bacewicz (1909-1969),
kompozytorka, skrzypaczka
A 32 2 8
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944),
poeta, pchor. AK
A 22 5 25
Bogdan Bäer (1926-2002),
aktor, reżyser,
A 3 tuje 3 10
Juliusz Bardach (1914-2010),
historyk ustroju i prawa
C29 tuje 8
Andrzej Bartnicki (1933-2004),
historyk dziejów powszechnych, rektor WSH w Pułtusku
C 31 tuje 16
Józef Beck (1894-1944),
legionista, płk. WP, dyplomata, minister spraw zagranicznych RP
II C 27 4 2
Maria (Maja) Berezowska (1898-1978),
malarka, rysowniczka
A 12 10 1
Ludwik Berger, ps. „Goliat” (1911-1943),
aktor, reżyser, ppor AK
A 26 11 13
Zygmunt Berling (1896-1980),
generał broni LWP
A 4 1 29
Karolina Beylin (1899-1977),
dziennikarka, varsavianistka
B 35 3 4
Paweł Beylin (1926-1971),
filozof, pedagog
B 17 2 9
kwatera rząd grób
Walerian Bierdiajew (1885-1956),
dyrygent, pedagog, dyr. Opery Warszawskiej
Al. zasłużonych
A 26
1
Bolesław Bierut (1892-1956),
działacz komunistyczny
A 6 pomnik
Stanisław Jan Bilewicz (1903-1962),
biolog, rektor AWF
A 29 7 15
Gustaw Bilewicz, ps. „Sosna” (1907-1944),
mjr AK,
B 8 6 34
Ludwik Bittner, ps. „Halka” (1892-1960),
gen. WP i AK, m.in. dowódca Okręgu Lublin AK
A 24 11 16
Stanisław Błaszczak, ps. „Róg” (1901-1998),
mjr, d-ca Zgrupowania „Róg” AK
B 18 8 27
Ignacy Boerner (1875-1933),
płk WP, inżynier, działacz państwowy
A 5 7 16
Antoni Bohdziewicz (1906-1970),
reżyser filmowy i radiowy
B 19 5 19
Mikołaj Bołtuć (1893-1939),
gen. bryg. WP
A 10 1 10
Adam Borkiewicz, ps. „Leszczyński” (1896-1958),
płk AK, historyk
A 24 11 15
Tadeusz Borowski (1922-1951),
poeta, prozaik
Al. zasłużonych
A 24
1
Jerzy Bossak (1910-1989),
reżyser filmów dokumentalnych, red. nacz. tygodnika „Film”, prof. PWSTiF
A II 2 11
Zygmunt Brejnak, ps. „Zygmunt” (1899-1984),
mjr AK,
D 4 2 3
Tadeusz Breza (1906-1970),
literat, dyplomata
A 32 2 7
Kazimierz Brokl (1877-1939),
historyk sztuki, muzeolog, zginął ratując zbiory płonącego Zamku Królewskiego
C 15 1 23
kwatera rząd grób
Stanisław Broniewski, ps. „Orsza” (1915-2001),
naczelnik Szarych Szeregów, d-ca Akcji pod Arsenałem
A 20 1 12
Władysław Broniewski (1897-1962),
poeta
Al. zasłużonych
A 26
5
Seweryna Broniszówna (1891-1982),
aktorka
A 32 tuje 18
Kazimierz Brusikiewicz (1926-1989),
aktor
K 2 55
Jan Brzechwa, własc. J. Lesman (1900-1966),
poeta, satyryk, autor książek dla dzieci
C 2 6 4
Jan Bukowski (1904-1961),
rzeźbiarz
P 1 53
Romuald Burgraf (1895-1968),
urzędnik skarbowości, w czasie okupacji opiekun depozytu kosztowności Izby Skarbowej w Warszawie
II B 24 6 3
Zbigniew Burzyński (1902-1971),
kpt. WP, pilot balonowy, zdobywca pucharu Gordona Benetta
C 14 5 14
Michał Bylina (1904-1982),
malarz batalista
Ł 8 11
Jan Bytnar, ps. „Rudy” (1921-1943),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 6 25
Alina Centkiewicz (1907-1993), Czesław Centkiewicz (1904-1996)
polarnicy, pisarze
A 3 tuje 2 15
Heliodor Cepa (1895-1974),
gen. bryg. WP
C 7 2 27
Henryk Chmielewski, ps. „Yes” (1907-1980),
grafik, satyryk, dziennikarz
B 39 11 4
Tadeusz Chmielewski (1892-1970),
aktor
B 19 6 26
Antoni Chodorowski (1946-1999),
rysownik, satyryk
A 3 tuje 3 32
kwatera rząd grób
Michał Choromański (1904-1972),
prozaik, dramaturg
B 17 5 30
Antoni Chruściel, ps. „Monter” (1895-1960),
dowódca Powstania Warszawskiego
D 18 L 1 1
Tadeusz Chruściel, (1926-2010),
prof. dr hab. n. med. farmakolog kliniczny i doświadczalny
C29 tuje 11
Adolf Ciborowski (1919-1987),
architekt, urbanista
B 31 tuje 6
Grzegorz Ciechowski (1957-2001),
kompozytor, autor piosenek, lider zespołu „Republika”
C 17 5 7
Jan Ciszewski (1930-1982),
dziennikarz, komentator sportowy
C 23 1 13
Jan Cybis (1897-1972),
malarz, pedagog
A 33 1 10
Walerian Czuma (1890-1962),
gen. WP, dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939r.
II C 27 2 1
Henryk Czyż (1923-2003),
dyrygent, kompozytor, pedagog
G 15 6
Elżbieta Czyżewska-Halberstam (1938-2010),
aktorka filmowa i teatralna
A 30 tuje 3
Marian Danysz (1910-1983),
fizyk, odkrywca hiperjąder
C 37 10 7
Maciej Aleksy Dawidowski, ps. „Alek” (1920-1943),
pchor. AK, uczestnik akcji pod Arsenałem
A 20 6 25
Kazimierz Deyna (1947-1989),
piłkarz, reprezentant Polski
C 31 tuje 20
Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954),
geofizyk, podróżnik polarny
A 2 11 14
Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907-1985),
poeta
A 31 tuje 8
Andrzej Drawicz (1932-1997),
krytyk i historyk literatury, tłumacz
A 3 tuje 3 4
Xawery Dunikowski (1875-1964),
rzeźbiarz
Al. zasłużonych
A 26
18/19
Wacław Dunin-Karwicki, ps. „Luty” (1918-1944),
por AK
A 24 7 1
kwatera rząd grób
Adolf Dymsza, własc. A. Bagiński (1900-1975),
aktor
B 15 6 12
Stanisław Dziewulski (1869-1939),
gen. WP
B 10 1 15
Aleksander Dzwonkowski (1907-1977),
aktor
B 35 2 20
Eugeniusz Eibisch (1896-1987),
malarz
C 39 2 4
Lech Falandysz (1942-2003),
prawnik karnista, profesor UW
A 3 tuje 2 52
Jadwiga Falkowska, ps. „Jaga” (1889-1944),
harcmistrz, fizyk, nauczycielka
Al. zasłużonych
A 27
1
Marian Falski (1881-1974),
historyk, autor pierwszego polskiego elementarza
A 32 2 6
Jerzy Ficowski (1924-2006),
poeta, prozaik, tłumacz, uczestnik Powstania Warszawskiego
A 29 tuje 15
August Emil Fieldorf, ps. „Nil” (1895-1953),
gen. brygady WP, szef Kedywu KG AK
A 14 4 3
grób symboliczny
Witold Filler (1931-2009),
pisarz, dziennikarz, publicysta
A 30 tuje 16
Franciszek Fiszer (1860-1937),
myśliciel, erudyta, legenda Warszawy
A 18 8 3
Grzegorz Fitelberg (1879-1953),
dyrygent, kompozytor
Al. zasłużonych
A 24
16
Stefan Flukowski (1902-1972),
poeta, pisarz
B 32 22 18
Tadeusz Stefan Gajcy (1922-1944),
poeta
A 27 7 4
Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953),
poeta
A 2 10 18
Bronisław Geremek (1932-2008),
historyk, działacz opozycji demokratycznej, dyplomata
Al. zasłużonych
A 2
7
Jan Gerhard (1921-1971),
pisarz, dziennikarz
B 2 tuje 11
Ludwik Głowacki (1904-1986),
historyk
H III 7 38
kwatera rząd grób
Antoni Godlewski, ps. „Antek Rozpylacz” (1923-1944),
kapral AK
A 17 1 15
Marian Gołębiewski,ps. „Ster”, „Irka” (1911-1996),
cichociemny, komendant Obwodu Hrubieszów AK, działacz opozycyjny
C 22 7 8
Władysław Gomułka (1905-1982),
działacz komunistyczny
Al. główna
A 27 – A 28
Jan Nepomucen Gorazdowski, ps. „Wolański” (1896-1957),
płk AK, plastyk
A 24 6 13
Antonina Gordon-Górecka (1914-1993),
aktorka
A 19 1 17
Kazimierz Górski (1921-2006),
piłkarz, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej
A 29 tuje 8
Alfred Gradstein (1904-1954),
kompozytor („Na prawo most, na lewo most”)
B 2 7 4
Stanisław Grochowiak (1934-1976),
poeta
B 35 1 6
Stefan Grodecki (1903-1968),
por. WP, adiutant mjra Sucharskiego
B 18 1 7
Jerzy Grzegorzewski (1939-2005),
reżyser, scenograf
A 30 tuje 17
Stanisław Grzesiuk (1918-1963),
pisarz, wykonawca warszawskich ballad podwórkowych
C 2 8 9
Stanisław Grzmot-Skotnicki (1894-1939),
gen. bryg. WP
A 29 6 30
Michał Gutowski (1910-2006),
uczestnik Kampanii Wrześniowej, olimpijczyk (jeździectwo)
A 18 7 29
grób symboliczny
Ryszarda Hanin-Pasternak (1919-1994),
aktorka
A 3 tuje 1 17
Adam Hanuszkiewicz, (1924-2011),
aktor i reżyser teatralny
A2 Aleja zasłużonych 9
Bronisław Hellwig, ps. „Bruno” (1920-1945),
ppor. AK
A 24 7 20
Juliusz Jerzy Herlinger (1931-1985),
pisarz, popularyzator nauki
C B
(drugi rząd)
49
Benedykt Hertz (1872-1952),
bajkopisarz, publicysta
Al. zasłużonych A 24 2
kwatera rząd grób
Tomasz Hopfer (1935-1982),
dziennikarz sportowy
A 15 3 19
Alojzy Horak, ps. „Justyn Małecki” (1891-1944),
dowódca Okręgu Warszawskiego AK
A 6 8 1
Henryk Humięcki, ps. „Olbrzymek” (1921-1944),
plut. pchor. AK
A 24 9 12
Franciszek Hynek (1897-1958),
mjr AK, pilot balonowy, zdobywca pucharu Gordona Benetta
II B 28 1 14
Leopold Infeld (1898-1968),
fizyk
Al. zasłużonych
A 27
21
Zofia Jacukowicz (1930-2010),
specjalistka od problematyki wynagrodzeń
C 29 tuje 13
Wanda Jakubowska (1907-1998),
reżyserka filmowa
A 3 tuje 3 39
Ewaryst Jakubowski, ps. „Brat” (1920-1944),
cichociemny, por. AK
A 20 5 11
Wacław Janaszek, ps. „Bolek” (1903-1944),
ppłk AK, szef sztabu Kedywu KG AK
A 24 6 11
Jerzy Janicki (1928-2007),
pisarz, dziennikarz, scenarzysta
A 29 tuje 16
Juliusz Janicki, (1931-2011),
reżyser, wykładowca na Wydziale Reżyserii PWSFTviT
D 29 tuje 5
Jan Stanisław Jankowski, ps. „Doktor” (1882-1953),
legionista, działacz polityczny, Delegat Rządu RP na Kraj
II C 27 3 1
Władysław Jaxa-Rożen, ps. „Barnaba” (1875-1931),
gen WP
A 15 5 1
Joanna Jedlewska (1937-1972),
aktorka
B 17 6 19
Marian Jonkajtys (1931-2004),
poeta Sybiraków
B 36 4 23
Stanisław Jopek (1935-2006),
śpiewak solista (tenor)
A 30 tuje 3
Krzysztof Jung (1951-1998),
malarz, rysownik
K 1 35
Jerzy Jurandot (1911-1979),
satyryk
B 37 1 7
Jan Kaczmarek (1920-2011),
satyryk, autor piosenek, felietonista
A 29 tuje 7
Jacek Kaczmarski (1957-2004),
poeta, bard
C 31 tuje 1 17
Sylwester Kaliski (1925-1978),
fizyk, gen. LWP
B 4 tuje 6
kwatera rząd grób
Zygmunt Kałużyński (1918-2004),
krytyk filmowy, publicysta, pisarz
I urnowa 16 6
Aleksander Kamiński (1903-1978),
harcmistrz, historyk, autor „Kamieni na Szaniec”
A 20 1 13
Franciszek Kamiński (1902-2000),
komendant BCh, prezes PSL
A 3 tuje 3 12
Ryszard Kapuściński (1932-2007),
pisarz, reporter
A 29 tuje 18
Kazimierz Karpowicz-Milart (1920-2010),
kawaler orderu Virtuti Militari
A30 tuje 8
Jerzy Kawalerowicz (1922-2007),
reżyser
A 29 tuje 19
Stanisław Kazuro (1882-1961),
kompozytor
II B 28 13 21
Janusz Kilański (1915-2002),
spiker Polskiego Radia, współtwórca Redakcji Językowej
E urnowa 19 2
Jerzy Marian Kirchmayer (1895-1959),
ppłk AK, gen. bryg. LWP, historyk
Al. zasłużonych
A 29
II
półkole
11
Jan Wojciech Kiwerski, ps. „Oliwa” (1910-1944),
ppłk AK
A 20 1 11
Bogusław Klimczuk (1921-1974),
pianista, kompozytor, dyrygent
C 29
(II B 29)
4 17
Ludwik Kmicic-Skrzyński (1893-1972),
gen. dyw. WP
A 25 18 23
grób symboliczny
Aleksander Kobzdej (1920-1972),
malarz
B 32 20 12
Teodor Kocerka (1927-1999),
wioślarz, olimpijczyk
A 3 tuje 3 22
Jan Kochanowicz (1879-1969),
aktor, reżyser
A 32 3 23
Jan Kociniak (1937-2007),
aktor
A 15 7 23
Jerzy Koenig (1931-2008),
krytyk teatralny, publicysta
C 29 tuje 2
Jonasz Kofta (1942-1988),
poeta, satyryk, piosenkarz
K 1 57
Wojciech Kołaczkowski (1908-2001),
pilot, d-ca Dywizjonu 303 i I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego
C 30
kolumbarium III
2 4
Leszek Kołakowski (1927-2009),
filozof, eseista, publicysta
Al. zasłużonych
A2
6
Władysław Komar (1940-1998),
olimpijczyk (pchnięcie kulą)
A 3 tuje 3 27
kwatera rząd grób
Tadeusz Komorowski, ps. „Bór” (1895-1966),
gen. dyw., Dowódca Armii Krajowej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
Józef Kondrat (1902-1974),
aktor
C 23 3 7
Władysław Kopaliński własc. Władysław Jan Stefczyk (1907-2007),
tłumacz, leksykograf
B 31 Tuje 16
Zenon Kosidowski (1898-1978),
pisarz
B 35 7 9
Tadeusz Kossakowski, ps.”Kirgiz” (1888-1965),
gen. dyw. WP i AK
A 2 3 13
Marek Kotański (1942-2002),
psycholog, społecznik
A 1a 26
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981),
filozof
B 32 tuje 4
Mikołaj Kozakiewicz (1923-1988),
socjolog, publicysta, poseł i marszałek Sejmu RP
A 3 tuje 3 34
Maciej Kozłowski (1957-2010),
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
II B 30 tuje 6
Władysław Krasnowiecki (1900-1983),
aktor, reżyser
A 32 tuje 19
Jerzy Krasowski (1925-2008),
reżyser
A 30 tuje 21
Marek Krawczyk, (1956-2012),
wydawca, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, współpracownik paryskiej „Kiltury”
D 31 tuje 8
Marian Krawczyk, ps. „Harnaś” (1910-1944),
kpt, d-ca oddziału „Harnaś” w Powstaniu Warszawskim
A 23 1 25
Leon Kruczkowski (1900-1962),
pisarz
Al. zasłużonych
A 26
10/11
Lucyna Krzemieniecka (1907-1955),
pisarka książek dla dzieci
B 2 9 2
Zdzisław Krzyszkowiak (1929-2003),
lekkoatleta, olimpijczyk
A 3 tuje 2 50
Ryszard Krzywicki, ps. „Szymon” (1903-1957),
kpt. AK
A 24 6 14
Aleksander Krzyżanowski, ps. „Wilk” (1895-1951),
płk AK, dowódca Okręgu Wileńskiego AK
A 24 6 12
Julian Krzyżanowski (1892-1976),
historyk literatury polskiej
A 39 4 7
kwatera rząd grób
Tadeusz Kubiak (1924-1979),
poeta
B 37 2 10
Tadeusz Kuchar (1891-1966),
lekkoatleta, piłkarz, trener, współzałożyciel PKOL
C 2 2 3
Wacław Kuchar (1897-1981),
sportowiec (piłka nożna), trener
M II 5 4
Ryszard Kukliński (1930-2004),
płk LWP
Al. zasłużonych
A 2
2
Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988),
grafik
C 39 2 6
Emil Franciszek Kumor, ps. „Krzyś” (1899-1957),
ppłk AK
A 24 11 12
Piotr Krzysztof Kuncewicz, (1936-2007),
poeta, pisarz, publicysta
B 40 2 29
Zofia Kuratowska (1931-1999), lekarz, wicemarszałek Senatu RP
Kazimierz Kuratowski(1896-1980), matematyk
B 32 tuje 1
Jacek Kuroń (1934-2004),
opozycjonista, społecznik, polityk
Al. zasłużonych
A 2
8
Mieczysław Kurkowski, ps. „Mietek” (1908-1944),
mjr AK
A 24 6 11
Stefan Kuryłowicz, (1949-2011),
architekt, dr hab. inż. architektury i urbanistyki, wykładowca Politechniki Warszawskiej
D 29 tuje 6
Marian Kuszewski (1933-2012),
szermierz, szablista, dwukrotny srebrny medalista olimpijski
D 29 tuje 10
Tadeusz Kutrzeba (1885-1947),
gen. dyw. WP, d-ca armii „Poznań”, historyk
Al. zasłużonych
A 30
II
półkole
8
Lucjan Kydryński (1929-2006),
dziennikarz, konferansjer, publicysta, prezenter sceniczny
A 30 tuje 25
Eugeniusz Ladenberger, ps. „Burza” (1908-1979),
mjr AK
A 26 10 14
Jan Lamers, ps. „Florian” (1897-1957),
płk AK
A 24 11 14
Oskar Lange (1904-1965),
ekonomista
Al. zasłużonych
A 28
17
Stanisław Jerzy Lec, ps. „Łukasz” (1909-1966),
poeta, satyryk
C 2 6 18
kwatera rząd grób
Albrecht Lempp
doktor nauk humanistycznych, slawista, menadżer kultury i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki
A 30 – tuje 23
Zbigniew Lengren (1919-2003),
grafik, rysownik, karykaturzysta, twórca postaci Filutka
K 4 58
Alfred Lenica (1899-1977),
malarz, grafik
B 35 3 3
Włodzimierz Liksza (1930-2009),
dziennikarz, varsavianista
D 18 L09 9
Bronisław Wojciech Linke (1906-1962),
malarz, rysownik
A 4 7 3
Eryk Lipiński (1908-1991),
karykaturzysta, satyryk, dziennikarz
A 3 tuje 1 36
Wacław Lipiński (1896-1949),
ppłk WP, historyk
A 8 6 13
grób symboliczny
Zofia Lissa (1908-1980),
muzykolog
B 39 6 7
Felicjan Loth (1914-1982),
chirurg, oficer AK, autor wspomnień z Pawiaka
A 27 12 26
Leszek Lubicz-Nycz (1899-1939),
mjr WP, szermierz, olimpijczyk
A 10 1 29
Henryk Łasak (1932-1973),
kolarz, trener kadry narodowej
A 15 8 19
Piotr Łazarkiewicz (1954-2008),
reżyser, scenarzysta
K 13 14
Stanisław Łętowski, ps. „Mechanik” (1908-1958),
ppłk AK
II B 28 1 15
Tadeusz Łomnicki (1927-1992),
aktor, reżyser
A 30 14
Antoni Łyżwański (1904-1972),
malarz, profesor ASP
B 32 22 19
Wilhelm Mach (1917-1965),
pisarz
C 2 6 8
Jan Machulski, (1928-2008),
aktor, reżyser, pedagog
C 29 tuje 5
Zygmunt Magner, (1937-2011),
malarz neoekspresjonista
D 29 tuje 3
Tadeusz Majcherczyk, ps. „Zdan” (1906-1955),
mjr AK, d-ca baonu „Chrobry I”
B 8 6 30
Kazimierz Majewski (1903-1981),
archeolog, profesor
C 37 3 2
kwatera rząd grób
Edmund Malinowski (1885-1979),
botanik, genetyk
B 37 1 4
Julian Marchlewski (1866-1925),
komunista-bolszewik
Al. główna
A 6
Stanisław Mazur (1905-1981),
matematyk
B 32 tuje 5
Jan Mazurkiewicz, ps. „Radosław” (1896-1988),
płk AK, d-ca zgrupowania „Radosław”
A 24 5 15
Franciszek Władysław Mazurkiewicz, ps. „Niebora” (1901-1944),
mjr AK, d-ca baonu „Miotła”
A 24 5 13
Józef Mączka (1888-1918),
żołnierz i poeta legionowy
A 5 Al. główna
pomnik
Waldemar Milewicz (1956-2004),
dziennikarz, korespondent wojenny
A 29 tuje 1
Janusz Minkiewicz (1914-1981),
poeta, satyryk
C 37 3 8
Zbigniew Mitzner, ps. „Jan Szeląg” (1910-1968),
publicysta, satyryk
A 32 3 11
Kazimierz Moczarski, ps. „Rafał” (1908-1975),
dziennikarz, kpt AK, autor „Rozmów z katem”
II C 28 15 3
Jędrzej Moraczewski (1870-1944),
polityk, premier RP w latach 1918-1919
A 27 2 19
Janusz Morgenstern (1922-2011),
reżyser i producent filmowy
D 29 tuje 8
Stefan Mossor (1896-1957),
ppłk WP, gen LWP
Al. zasłużonych
A 30
II
półkole
11
Arnold Mostowicz (1914-2002),
pisarz, dziennikarz, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej i Szpilek
G III 1 20
Józef Mroszczak (1910-1975),
grafik, profesor ASP
C2 tuje 12
Jan Mrugacz (1915-2002),
ks. płk, kapelan 1 Warszawskiej Dyw. Piechoty, społecznik
E II 3 6
Jan Mulak (1914-2005),
twórca polskiego Wunderteamu lekkoatletycznego, działacz polityczny, senator RP
K 11 27
kwatera rząd grób
Andrzej Munk (1921-1961),
reżyser filmowy
A 4 2 2
Artur Nacht-Samborski (1898-1974),
malarz
A 35 3 7
Zofia Nałkowska (1884-1954),
pisarka
Al. zasłużonych
A 24
13
Zofia Nasierowska-Majewska (1938-2011),
fotograf
D 31 tuje 3
Antoni Niewiarowski (1874-1927),
kapelan, dziekan Generalny WP
A 16 1 1
Stanisław Niwiński (1932-2004),
aktor
E urnowa 14 12
Jerzy Ofierski, (1926-2007),
aktor, pisarz, publicysta
A 29 tuje 20
Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek” (1898-1946),
gen. bryg., ostatni dowódca Armii Krajowej
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
grób symboliczny
Maria Ossowska (1896-1974), Stanisław Ossowski (1897-1963)
socjologowie, prof. UŁ i UW
C 2 9 9
Hanna, właśc. Anna Ożogowska(1904-1995),
pisarka, poetka, tłumaczka
B 35 7 16
Tadeusz Paciorkiewicz (1916-1998),
kompozytor
A 3 tuje 3 24
Alfred Paczkowski, ps. „Wania” (1909-1985),
lekarz, ppłk AK, cichociemny
D 14 2 22
Teodor Parnicki (1908-1988),
pisarz
K 5 55
Leon Pasternak (1910-1969),
poeta, komunista
A 32 3 24
Stanisław Stefan Paszczyk (1940-2008),
w latach 1993-1997 prezes UKFiT, w latach 1997-2005 prezes PKOL
G tuje 3
Mieczysław Pawlikowski (1920-1978),
aktor, pilot RAF-u
D 12 2 2
Tadeusz Peiper (1891-1969),
poeta, eseista
B 38 3 19
Sławomir Petelicki (1946-2012),
generał brygady Wojska Polskiego, pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej GROM
A 29 tuje 24
Czesław Petelski (1922-1996),
reżyser
A 30 tuje 13
kwatera rząd grób
Ludwik Perski (1912-1993),
reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych
A 30 3 21
Andrzej Piątkowski (1934-2010),
szermierz, szablista, trzykrotny medalista olimpijski
C 29 tuje 15
Edward Pietkiewicz (1909-1998),
pedagog, dyplomata
A 3 tuje 2 20
Bronisław Pietraszkiewicz, ps. „Lot” (1922-1944),
phm, por AK, dowodził zamachem na Kutscherę
A 20 6 10
Włodzimierz Pietrzak, ps. „Balk” (1913-1944),
poeta, krytyk literacki, ppor. AK
A2 11 14
Stanisław Piętak (1909-1964),
poeta
C 2 9 15
Ksawery Piwocki (1901-1974),
historyk sztuki
A 35 4 7
Stanisław Płoski, ps. „Sławski” (1899-1966),
prof., szef Wojsk. Biura Hist. KG AK
C 2 6 15
Władysław Popielarczyk (1925-1987),
malarz, poeta,barwna postać Starego Miasta w Warszawie
K 5 22
Eugeniusz Poreda (1905-1972),
aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatrów
B 32
dodatkowa
22 7
Marian Porwit (1895-1988),
płk WP, dowódca obrony odcinka Warszawa-Zach., historyk
C B
(2 rząd)
35
Rafał Praga (1916-1953),
dziennikarz, twórca „Expresu Wieczornego”
A 2 10 17
Wiktor Prandota (1920-2007),
badacz Afryki, wykładowca SGGW
A 6 BCH 2 4
Bronisław Prugar-Ketling (1891-1948),
gen. dyw. WP, dow. 2 Dyw. Strzelców Pieszych
Al. zasłużonych
A 25
22
Józef Prutkowski (1915-1981),
poeta, satyryk
M II 5 2
Janusz Przybylski (1937-1998),
malarz, grafik
A 3 tuje 3 35
Janusz Przymanowski (1922-1998),
pisarz, publicysta
C 11 3 10
kwatera rząd grób
Jerzy Putrament (1910-1986),
pisarz
A 31 tuje 10
Aleksander Rafałowski (1894-1981),
malarz, prof. ASP
A 39 2 9
Adam Rapacki (1909-1970),
polityk
Al. zasłużonych
A 28
15
Marian Rejewski (1905-1980),
matematyk, kryptolog, złamał (z zespołem) kod Enigmy
B 39 4 3
Zbigniew Religa (1938-2009),
kardiochirurg, minister zdrowia w latach 2005-2007
A 29 tuje 23
Marian Romeyko (1897-1970),
płk WP, pilot, dyplomata
B 18 4 10
Juliusz Rómmel (1881-1967),
gen WP, d-ca armii „Warszawa” i „Łódź”
Al. zasłużonych
A23
15
Andrzej Romocki, ps. „Morro” (1925-1944),
harcmistrz, kpt AK
A 20 5 23
Jan Romocki, ps. „Bonawentura” (1925-1944),
poeta, harcmistrz, ppor. AK
A 20 5 22
Erna Rosenstein (1913-2004),
malarka, rysowniczka, poetka
C 39 10 5
Stefan Rowecki, ps. „Grot” (1895-1944),
gen. dyw., Komendant Główny ZWZ i AK
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
grób symboliczny
Ludomir Różycki (1884-1953),
kompozytor, dyrygent
Al. zasłużonych
A 24
17
Halina Rudnicka (1909-1982),
pisarka
C 37 7 4
Adolf Rudnicki (1912-1990),
pisarz i eseista
A II 11 17 A
Witold Rudowski (1918-2001),
chirurg i transfuzjolog, prof. n. med.
D 18
kolumbarium lewe
strona A
2 nisza
3
Kazimierz Rudzki (1911-1976),
aktor, prof. PWST
A 39 3 2
Tadeusz Runge, ps. „Osa” (1898-1975),
ppłk AK, d-ca baonu „Czata”
II C 28 19 2
kwatera rząd grób
Stanisław Rzecki-Szreniawa (1888-1972),
rzeźbiarz, malarz, karykaturzysta
B 17 6 21
Magdalena Samozwaniec, właśc. M. Niewidowska (1894-1972),
pisarka
A 33 1 3
Zbigniew Safjan, (1922-2011),
scenarzysta, pisarz i dziennikarz
A 33 1 3
Artur Sandauer (1913-1989),
krytyk lit., prozaik, tłumacz, prof. UW
C 39 10 5
Leon Schiller (1887-1954),
reżyser, teoretyk teatru
Al. zasłużonych
A 24
12
Elwira Seroczyńska (1931-2004),
medalistka olimpijska (łyżwiarstwo szybkie), trenerka
A 29 tuje 6
Janusz Sidło (1933-1993),
oszczepnik, rekordzista świata, olimpijczyk
A II 8 8
Wojciech Siemion (1928-2010),
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
C 29 tuje 12
Stanisław Sieradzki, ps. „Świst” (1921-2009),
uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz batalionu „Zośka”
D 18 L02 2
Zdzisław Sierpiński, ps. „Marek Świda” (1924-2004),
dziennikarz, kpr pchor. AK, rozpoczął Powstanie Warszawskie na Żoliborzu
C 23 7 12
Józef Sigalin (1909-1983),
architekt
D 12 1 1
Stanisław Skalski (1915-2004),
gen., pilot, as lotnictwa myśliwskiego
A 29 tuje 3
Kamila Skolimowska (1982-2009),
mistrzyni olimpijska w rzucie młotem
C 29 tuje 6
Władysław Skoraczewski (1919-1980),
śpiewak operowy
B 39 4 2
Jan Skorobohaty-Jankowski (1878-1955),
legionista, d-ca 30 PP, emisariusz rządu RP na wychodźstwie
C 15 4 10
Zdzisław Skowroński (1909-1969),
dramatopisarz
A 32 3 25
Walery Sławek (1879-1939),
płk WP, polityk, premier, marszałek Sejmu II RP
A 11 1 15
Regina Smendzianka (1924-2011),
pianistka, wybitny pedagog
D 29 tuje 9
Dionizy Smoleński (1902-1984),
chemik, rektor Politechniki Wrocławskiej, oficer AK
A 32 tuje 12
Stanisław Sosabowski (1892-1967),
płk WP, d-ca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
A 19 7 11
kwatera rząd grób
Marian Spychalski (1906-1980),
działacz komunistyczny
Al. zasłużonych
A 30
3
Julian Stachiewicz (1890-1934),
legionista, gen. bryg. WP, historyk
A 5 7 19
Feliks Stamm (1901-1976),
trener, twórca polskiej szkoły boksu
A 39 3 9
Józef Stanek, ps. „Rudy” (1916-1944),
bł. ks. kpt., kapelan Zgrupowania „Kryska” AK
D 2  drugi
rząd
9
grób symboliczny
Eugeniusz Stasiecki, ps. „Piotr Pomian” (1913-1944),
nauczyciel, harcmistrz, kpt AK
A 20 4 20
Andrzej Stawar, właśc. Edward Janus, (1900-1961),
marksista, krytyk literacki
Al. zasłużonych
A 22
3
Jerzy Stawiński (1921-2010),
prozaik, scenarzysta filmowy, autor słuchowisk radiowych
Al. zasłużonych
A 22
3
Henryk Stażewski (1894-1988),
malarz
K 2 23
Anatol Stern (1899-1968),
poeta
A 38 8 23
Jarosław Stodulski (1927-2011),
kardiochirurg dziecięcy, twórca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
D 29 tuje 4
Mieczysław Stoor (1929-1973),
aktor
A 2 11 6
Janusz Strachocki (1892-1967),
aktor, reżyser
C 2 4 3
Leon Strehl, ps. „Feliks” (1891-1960),
płk WP, lekarz, szef sanitarny KG AK
II B 28 9 5
Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki (1871-1937),
pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy
Al. zasłużonych
A 19
półkole
Stanisław Strumph-Wojtkiewicz (1898-1968),
pisarz
B 4 8 21
płk. Jerzy Strzałkowski (1907-1991),
dowódca batalionu „Jerzyki”
A 27 3 3
Juliusz Studnicki (1906-1978),
malarz
B 35 5 20
Aleksander Sulkiewicz (1867-1916),
legionista, współtwórca PPS
pomiedzy kwaterami
C 18 i C 20
Michał Sumiński (1915-2011),
podróżnik, dziennikarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Autor programu „Zwierzyniec”
D 31 tuje 5
kwatera rząd grób
Konrad Swinarski (1929-1975),
reżyser, scenograf
A 37 4 4
Tadeusz Sygietyński (1896-1955), kompozytor, twórca Zespołu „Mazowsze”,
Mira Zimińska-Sygietyńska, właśc. Marianna Sygietyńska (1901-1997), aktorka, współzałożycielka i dyr. „Mazowsza”
Al. zasłużonych
A 24
11
Helena Syrkus (1900-1982), Szymon Syrkus (1893-1964),
architekci, urbaniści
C 2 11 6
Jerzy Ryszard Szaflik (1930-2008),
historyk, prof. dr hab. UW
A 29 tuje 21
Jan Marcin Szancer (1902-1973),
malarz, rysownik, prof. ASP
A 33 2 11
Jerzy Szaniawski (1886-1970),
dramatopisarz
A 32 2 13
Jan Szczurek-Cergowski, ps. „Sławbor” (1897-1972),
ppłk AK, d-ca Obwodu „Śródmieście-Południe”
D 2 4 11
Zygmunt Szeliga (1933-1988),
dziennikarz, publicysta
A 3 tuje 1 49
Lucjan Szenwald (1909-1944),
poeta
Al. zasłużonych
A 28
3
Władysław Szpilman (1911-2000),
pianista, kompozytor
A 3 tuje 3 14
Henryk Szumski (1941-2012),
generał broni WP, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, szef Sztabu Generalnego WP
D 31 tuje 7
Stanisław Szwarc-Bronikowski (1917-2010),
podróżnik, filmowiec, publicysta
A18
A 25
6 22
Arnold Szyfman (1882-1967),
dyrektor teatrów, reżyser
Al. zasłużonych
A 25
10
Stanisław Szymański (1930-1999),
I tancerz Teatru Wielkiego
A 30 tuje 15
Jan Szypowski, ps. „Leśnik” (1889-1950),
szef uzbrojenia KG AK
A 27 3 20
Szczepan Ścibor (1903-1952),
płk pilot WP, d-ca 305 Dyw. Bombowego w Anglii i Francji
II B 28 1 28
Tadeusz Ślusarski (1950-1998),
mistrz olimpijski w skoku o tyczce
A 3 tuje 3 26
Jan Śpiewak (1908-1967),
poeta
C 2 4 14
kwatera rząd grób
Hanna Świda-Ziemba (1930-2012),
socjolog, działaczka opozycji w okresie PRL
D 31 tuje 6
Jan Świderski (1916-1988),
aktor, reżyser
A 3 tuje 33
Karol Świerczewski, ps. „Walter” (1897-1947),
członek WKP(b), gen., d-ca 2 Armii WP
Al. główna
A29-A28
półkole
Edmund Taczanowski (1822-1879),
gen. w Powstaniu Styczniowym
C 13 1 9
Stanisław Tatar, ps. „Erazm” (1896-1980),
gen. bryg. AK, opracował Plan Burza
A 18 8 28
Leonid Teliga (1917-1970),
kpt WP, lotnik, dziennikarz, żeglarz
A 32 2 8
Władysław Terlecki (1933-1999),
pisarz, publicysta
C 23 4 3
Wiktor Thommee (1881-1962),
gen. bryg. WP, d-ca armii „Łódź” i obrony Modlina
Al. zasłużonych
A 29
II
półkole
14
Krzysztof Toeplitz (1933-2010),
dziennikarz, autor scenariuszy
B dod. 6 6
Michał Tokarzewski-Karaszewicz, ps. „Torwid” (1893-1964),
gen. broni, legionista, organizator SZP, komendant ZWZ
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
Stanisław Tołwiński (1895-1969),
spółdzielca, prezydent Warszawy 1945-1969
A 2 tuje 18
Andrzej Trzaskowski (1933-1998),
kompozytor, pianista, muzykolog
A 3 tuje 3 35
Julian Tuwim (1894-1953),
poeta
Al. zasłużonych
A 24
14/15
Mieczysław Ubysz, ps. „Vik” (1915-1970),
poeta, spiker radiostacji „Błyskawica”
B 22 4 12
Józef Ujejski (1883-1937),
historyk lit. polskiej
A 10 3 2
Tadeusz Ulatowski (1923-2012),
trener i działacz sportowy, profesor nauk o kulturze fizycznej
A 29 tuje 12
Antoni Uniechowski (1903-1976),
rysownik, malarz
A 39 4 9
Mieczysław Wallis (1895-1975),
historyk sztuki
A 38 5 3
Edward Waniewski (1921-2010),
płk. prof. dr hab. n. med. patomorfolog
C 29 tuje 10
kwatera rząd grób
Ludwika Wawrzyńska (1908-1955),
nauczycielka, zginęła ratując dzieci z pożaru
C 17 5 1
Adam Ważyk (1905-1982),
poeta
C 37 8 3
Jan Weber (1930-1992),
muzykolog, popularyzator muzyki klasycznej w Polskim Radiu
A II 7 22
Stella Weber-Lutogniewska (1925-2004),
spikerka programu ogólnopolskiego Polskiego Radia
C 37 3 3
Kazimierz Wichniarz (1915-1995),
aktor
A 3 tuje 2 38
Maria Wiercińska (1902-1976), Edmund Wierciński(1899-1955),
reżyserzy, aktorzy
B 2 7 27
Stanisław Witkowski (1866-1950),
filolog klasyczny, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, senator RP
B 4 5 9
grób symboliczny
Maria Wittek (1899-1997),
płk. AK, gen. Brygady WP. Pierwsza kobieta generał w Wojsku Polskim w historii
C 18 8 4
Jerzy Wittlin (1925-1989),
satyryk, felietonista, autor utworów scenicznych
A II 4 9
Franciszek Wład (1888-1939),
gen. WP, poległ w bitwie nad Bzurą
A 21 półkole 1
Marian Wnuk (1906-1967),
rzeźbiarz, rektor ASP
C 2 4 13
Bohdan Wodiczko (1911-1985),
dyrygent, kompozytor
A 31 tuje 4
Czesław Wołłejko (1916-1987),
aktor
B 39 11 2
Jacek Woszczerowicz (1904-1970),
aktor, reżyser
C 2 10 8
Witold Woyda (1939-2008),
szermierz, dwukrotny złoty medalista olimpijski
C 31 tuje 19
Jan Wuttke, ps. „Czarny Jaś” (1921-1944),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 2 19
Franciszek Wybrańczyk (1934-2006),
muzyk klarnecista, wieloletni dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia
A 30 tuje 22
Jan Wyżykowski (1917-1974),
geolog, odkrywca złóż miedzi w Polsce
A 35 4 4
kwatera rząd grób
Wojciech Zamecznik (1923-1967),
grafik
C 2 4 2
Zbigniew Zapasiewicz, (1934-2009),
aktor, reżyser
II B 30
tuje
1
Tadeusz Zawadzki, ps. „Zośka” (1921-1943),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 6 23
Aleksander Zelwerowicz (1877-1955),
aktor, reżyser, dyrektor teatrów
Al. zasłużonych
A 24
10
Jan Maciej Zembaty (1944-2011),
poeta, satyryk, scenarzysta, reżyser radiowy, muzyk, bard i tłumacz
D 29 tuje 7
Marian Zieliński (1929-2005),
mistrz świata w podnoszeniu ciężarów, olimpijczyk
A 29 tuje 13
Wojciech Zieliński (1944-2008),
dziennikarz sportowy
A 12 7 1/2
Jan Zumbach (1915-1986),
ppłk dypl., pilot, d-ca Dywizjonu 303
D 4 3 2
Aleksander Żabczyński (1900-1958),
aktor
A 29 4 23
Lucjan Żeligowski (1865-1947),
gen. broni WP, d-ca marszu na Wilno w 1920 r.
Al. zasłużonych
A 25
23
Wojciech Żukrowski (1916-2000),
pisarz
A 3 tuje 3 50

 

powrót na początek

 

Więcej...

Osoby pochowane

Niektóre znane osoby, spoczywające na Cmentarzu Wojskowym

 

kwatera rząd grób
Igor Abramow-Newerly (1903-1987), pisarz, pedagog.
Barbara Abramow-Newerly (1908-1973), aktorka.
C21 7 8
Karol Adwentowicz (1871-1958),
aktor, reżyser
Al. zasłużonych
A 26
1
Jan Kajus Andrzejewski, ps. „Jan” (1913-1944),
ppłk AK
A 20 5 11
Henryk Arctowski (1871-1958),
geograf, podróżnik
B 2 13 30
Stanisław Arnold (1895-1973),
historyk
A 35 1 12
Otto Axer (1906-1983),
scenograf, malarz
A 15 4 20
Grażyna Bacewicz (1909-1969),
kompozytorka, skrzypaczka
A 32 2 8
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944),
poeta, pchor. AK
A 22 5 25
Bogdan Bäer (1926-2002),
aktor, reżyser,
A 3 tuje 3 10
Juliusz Bardach (1914-2010),
historyk ustroju i prawa
C29 tuje 8
Andrzej Bartnicki (1933-2004),
historyk dziejów powszechnych, rektor WSH w Pułtusku
C 31 tuje 16
Józef Beck (1894-1944),
legionista, płk. WP, dyplomata, minister spraw zagranicznych RP
II C 27 4 2
Maria (Maja) Berezowska (1898-1978),
malarka, rysowniczka
A 12 10 1
Ludwik Berger, ps. „Goliat” (1911-1943),
aktor, reżyser, ppor AK
A 26 11 13
Zygmunt Berling (1896-1980),
generał broni LWP
A 4 1 29
Karolina Beylin (1899-1977),
dziennikarka, varsavianistka
B 35 3 4
Paweł Beylin (1926-1971),
filozof, pedagog
B 17 2 9
kwatera rząd grób
Walerian Bierdiajew (1885-1956),
dyrygent, pedagog, dyr. Opery Warszawskiej
Al. zasłużonych
A 26
1
Bolesław Bierut (1892-1956),
działacz komunistyczny
A 6 pomnik
Stanisław Jan Bilewicz (1903-1962),
biolog, rektor AWF
A 29 7 15
Gustaw Bilewicz, ps. „Sosna” (1907-1944),
mjr AK,
B 8 6 34
Ludwik Bittner, ps. „Halka” (1892-1960),
gen. WP i AK, m.in. dowódca Okręgu Lublin AK
A 24 11 16
Stanisław Błaszczak, ps. „Róg” (1901-1998),
mjr, d-ca Zgrupowania „Róg” AK
B 18 8 27
Ignacy Boerner (1875-1933),
płk WP, inżynier, działacz państwowy
A 5 7 16
Antoni Bohdziewicz (1906-1970),
reżyser filmowy i radiowy
B 19 5 19
Mikołaj Bołtuć (1893-1939),
gen. bryg. WP
A 10 1 10
Adam Borkiewicz, ps. „Leszczyński” (1896-1958),
płk AK, historyk
A 24 11 15
Tadeusz Borowski (1922-1951),
poeta, prozaik
Al. zasłużonych
A 24
1
Jerzy Bossak (1910-1989),
reżyser filmów dokumentalnych, red. nacz. tygodnika „Film”, prof. PWSTiF
A II 2 11
Zygmunt Brejnak, ps. „Zygmunt” (1899-1984),
mjr AK,
D 4 2 3
Tadeusz Breza (1906-1970),
literat, dyplomata
A 32 2 7
Kazimierz Brokl (1877-1939),
historyk sztuki, muzeolog, zginął ratując zbiory płonącego Zamku Królewskiego
C 15 1 23
kwatera rząd grób
Stanisław Broniewski, ps. „Orsza” (1915-2001),
naczelnik Szarych Szeregów, d-ca Akcji pod Arsenałem
A 20 1 12
Władysław Broniewski (1897-1962),
poeta
Al. zasłużonych
A 26
5
Seweryna Broniszówna (1891-1982),
aktorka
A 32 tuje 18
Kazimierz Brusikiewicz (1926-1989),
aktor
K 2 55
Jan Brzechwa, własc. J. Lesman (1900-1966),
poeta, satyryk, autor książek dla dzieci
C 2 6 4
Jan Bukowski (1904-1961),
rzeźbiarz
P 1 53
Romuald Burgraf (1895-1968),
urzędnik skarbowości, w czasie okupacji opiekun depozytu kosztowności Izby Skarbowej w Warszawie
II B 24 6 3
Zbigniew Burzyński (1902-1971),
kpt. WP, pilot balonowy, zdobywca pucharu Gordona Benetta
C 14 5 14
Michał Bylina (1904-1982),
malarz batalista
Ł 8 11
Jan Bytnar, ps. „Rudy” (1921-1943),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 6 25
Alina Centkiewicz (1907-1993), Czesław Centkiewicz (1904-1996)
polarnicy, pisarze
A 3 tuje 2 15
Heliodor Cepa (1895-1974),
gen. bryg. WP
C 7 2 27
Henryk Chmielewski, ps. „Yes” (1907-1980),
grafik, satyryk, dziennikarz
B 39 11 4
Tadeusz Chmielewski (1892-1970),
aktor
B 19 6 26
Antoni Chodorowski (1946-1999),
rysownik, satyryk
A 3 tuje 3 32
kwatera rząd grób
Michał Choromański (1904-1972),
prozaik, dramaturg
B 17 5 30
Antoni Chruściel, ps. „Monter” (1895-1960),
dowódca Powstania Warszawskiego
D 18 L 1 1
Tadeusz Chruściel, (1926-2010),
prof. dr hab. n. med. farmakolog kliniczny i doświadczalny
C29 tuje 11
Adolf Ciborowski (1919-1987),
architekt, urbanista
B 31 tuje 6
Grzegorz Ciechowski (1957-2001),
kompozytor, autor piosenek, lider zespołu „Republika”
C 17 5 7
Jan Ciszewski (1930-1982),
dziennikarz, komentator sportowy
C 23 1 13
Jan Cybis (1897-1972),
malarz, pedagog
A 33 1 10
Walerian Czuma (1890-1962),
gen. WP, dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939r.
II C 27 2 1
Henryk Czyż (1923-2003),
dyrygent, kompozytor, pedagog
G 15 6
Elżbieta Czyżewska-Halberstam (1938-2010),
aktorka filmowa i teatralna
A 30 tuje 3
Marian Danysz (1910-1983),
fizyk, odkrywca hiperjąder
C 37 10 7
Maciej Aleksy Dawidowski, ps. „Alek” (1920-1943),
pchor. AK, uczestnik akcji pod Arsenałem
A 20 6 25
Kazimierz Deyna (1947-1989),
piłkarz, reprezentant Polski
C 31 tuje 20
Antoni Bolesław Dobrowolski (1872-1954),
geofizyk, podróżnik polarny
A 2 11 14
Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907-1985),
poeta
A 31 tuje 8
Andrzej Drawicz (1932-1997),
krytyk i historyk literatury, tłumacz
A 3 tuje 3 4
Xawery Dunikowski (1875-1964),
rzeźbiarz
Al. zasłużonych
A 26
18/19
Wacław Dunin-Karwicki, ps. „Luty” (1918-1944),
por AK
A 24 7 1
kwatera rząd grób
Adolf Dymsza, własc. A. Bagiński (1900-1975),
aktor
B 15 6 12
Stanisław Dziewulski (1869-1939),
gen. WP
B 10 1 15
Aleksander Dzwonkowski (1907-1977),
aktor
B 35 2 20
Eugeniusz Eibisch (1896-1987),
malarz
C 39 2 4
Lech Falandysz (1942-2003),
prawnik karnista, profesor UW
A 3 tuje 2 52
Jadwiga Falkowska, ps. „Jaga” (1889-1944),
harcmistrz, fizyk, nauczycielka
Al. zasłużonych
A 27
1
Marian Falski (1881-1974),
historyk, autor pierwszego polskiego elementarza
A 32 2 6
Jerzy Ficowski (1924-2006),
poeta, prozaik, tłumacz, uczestnik Powstania Warszawskiego
A 29 tuje 15
August Emil Fieldorf, ps. „Nil” (1895-1953),
gen. brygady WP, szef Kedywu KG AK
A 14 4 3
grób symboliczny
Witold Filler (1931-2009),
pisarz, dziennikarz, publicysta
A 30 tuje 16
Franciszek Fiszer (1860-1937),
myśliciel, erudyta, legenda Warszawy
A 18 8 3
Grzegorz Fitelberg (1879-1953),
dyrygent, kompozytor
Al. zasłużonych
A 24
16
Stefan Flukowski (1902-1972),
poeta, pisarz
B 32 22 18
Tadeusz Stefan Gajcy (1922-1944),
poeta
A 27 7 4
Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953),
poeta
A 2 10 18
Bronisław Geremek (1932-2008),
historyk, działacz opozycji demokratycznej, dyplomata
Al. zasłużonych
A 2
7
Jan Gerhard (1921-1971),
pisarz, dziennikarz
B 2 tuje 11
Ludwik Głowacki (1904-1986),
historyk
H III 7 38
kwatera rząd grób
Antoni Godlewski, ps. „Antek Rozpylacz” (1923-1944),
kapral AK
A 17 1 15
Marian Gołębiewski,ps. „Ster”, „Irka” (1911-1996),
cichociemny, komendant Obwodu Hrubieszów AK, działacz opozycyjny
C 22 7 8
Władysław Gomułka (1905-1982),
działacz komunistyczny
Al. główna
A 27 – A 28
Jan Nepomucen Gorazdowski, ps. „Wolański” (1896-1957),
płk AK, plastyk
A 24 6 13
Antonina Gordon-Górecka (1914-1993),
aktorka
A 19 1 17
Kazimierz Górski (1921-2006),
piłkarz, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej
A 29 tuje 8
Alfred Gradstein (1904-1954),
kompozytor („Na prawo most, na lewo most”)
B 2 7 4
Stanisław Grochowiak (1934-1976),
poeta
B 35 1 6
Stefan Grodecki (1903-1968),
por. WP, adiutant mjra Sucharskiego
B 18 1 7
Jerzy Grzegorzewski (1939-2005),
reżyser, scenograf
A 30 tuje 17
Stanisław Grzesiuk (1918-1963),
pisarz, wykonawca warszawskich ballad podwórkowych
C 2 8 9
Stanisław Grzmot-Skotnicki (1894-1939),
gen. bryg. WP
A 29 6 30
Michał Gutowski (1910-2006),
uczestnik Kampanii Wrześniowej, olimpijczyk (jeździectwo)
A 18 7 29
grób symboliczny
Ryszarda Hanin-Pasternak (1919-1994),
aktorka
A 3 tuje 1 17
Adam Hanuszkiewicz, (1924-2011),
aktor i reżyser teatralny
A2 Aleja zasłużonych 9
Bronisław Hellwig, ps. „Bruno” (1920-1945),
ppor. AK
A 24 7 20
Juliusz Jerzy Herlinger (1931-1985),
pisarz, popularyzator nauki
C B
(drugi rząd)
49
Benedykt Hertz (1872-1952),
bajkopisarz, publicysta
Al. zasłużonych A 24 2
kwatera rząd grób
Tomasz Hopfer (1935-1982),
dziennikarz sportowy
A 15 3 19
Alojzy Horak, ps. „Justyn Małecki” (1891-1944),
dowódca Okręgu Warszawskiego AK
A 6 8 1
Henryk Humięcki, ps. „Olbrzymek” (1921-1944),
plut. pchor. AK
A 24 9 12
Franciszek Hynek (1897-1958),
mjr AK, pilot balonowy, zdobywca pucharu Gordona Benetta
II B 28 1 14
Leopold Infeld (1898-1968),
fizyk
Al. zasłużonych
A 27
21
Zofia Jacukowicz (1930-2010),
specjalistka od problematyki wynagrodzeń
C 29 tuje 13
Wanda Jakubowska (1907-1998),
reżyserka filmowa
A 3 tuje 3 39
Ewaryst Jakubowski, ps. „Brat” (1920-1944),
cichociemny, por. AK
A 20 5 11
Wacław Janaszek, ps. „Bolek” (1903-1944),
ppłk AK, szef sztabu Kedywu KG AK
A 24 6 11
Jerzy Janicki (1928-2007),
pisarz, dziennikarz, scenarzysta
A 29 tuje 16
Juliusz Janicki, (1931-2011),
reżyser, wykładowca na Wydziale Reżyserii PWSFTviT
D 29 tuje 5
Jan Stanisław Jankowski, ps. „Doktor” (1882-1953),
legionista, działacz polityczny, Delegat Rządu RP na Kraj
II C 27 3 1
Władysław Jaxa-Rożen, ps. „Barnaba” (1875-1931),
gen WP
A 15 5 1
Joanna Jedlewska (1937-1972),
aktorka
B 17 6 19
Marian Jonkajtys (1931-2004),
poeta Sybiraków
B 36 4 23
Stanisław Jopek (1935-2006),
śpiewak solista (tenor)
A 30 tuje 3
Krzysztof Jung (1951-1998),
malarz, rysownik
K 1 35
Jerzy Jurandot (1911-1979),
satyryk
B 37 1 7
Jan Kaczmarek (1920-2011),
satyryk, autor piosenek, felietonista
A 29 tuje 7
Jacek Kaczmarski (1957-2004),
poeta, bard
C 31 tuje 1 17
Sylwester Kaliski (1925-1978),
fizyk, gen. LWP
B 4 tuje 6
kwatera rząd grób
Zygmunt Kałużyński (1918-2004),
krytyk filmowy, publicysta, pisarz
I urnowa 16 6
Aleksander Kamiński (1903-1978),
harcmistrz, historyk, autor „Kamieni na Szaniec”
A 20 1 13
Franciszek Kamiński (1902-2000),
komendant BCh, prezes PSL
A 3 tuje 3 12
Ryszard Kapuściński (1932-2007),
pisarz, reporter
A 29 tuje 18
Kazimierz Karpowicz-Milart (1920-2010),
kawaler orderu Virtuti Militari
A30 tuje 8
Jerzy Kawalerowicz (1922-2007),
reżyser
A 29 tuje 19
Stanisław Kazuro (1882-1961),
kompozytor
II B 28 13 21
Janusz Kilański (1915-2002),
spiker Polskiego Radia, współtwórca Redakcji Językowej
E urnowa 19 2
Jerzy Marian Kirchmayer (1895-1959),
ppłk AK, gen. bryg. LWP, historyk
Al. zasłużonych
A 29
II
półkole
11
Jan Wojciech Kiwerski, ps. „Oliwa” (1910-1944),
ppłk AK
A 20 1 11
Bogusław Klimczuk (1921-1974),
pianista, kompozytor, dyrygent
C 29
(II B 29)
4 17
Ludwik Kmicic-Skrzyński (1893-1972),
gen. dyw. WP
A 25 18 23
grób symboliczny
Aleksander Kobzdej (1920-1972),
malarz
B 32 20 12
Teodor Kocerka (1927-1999),
wioślarz, olimpijczyk
A 3 tuje 3 22
Jan Kochanowicz (1879-1969),
aktor, reżyser
A 32 3 23
Jan Kociniak (1937-2007),
aktor
A 15 7 23
Jerzy Koenig (1931-2008),
krytyk teatralny, publicysta
C 29 tuje 2
Jonasz Kofta (1942-1988),
poeta, satyryk, piosenkarz
K 1 57
Wojciech Kołaczkowski (1908-2001),
pilot, d-ca Dywizjonu 303 i I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego
C 30
kolumbarium III
2 4
Leszek Kołakowski (1927-2009),
filozof, eseista, publicysta
Al. zasłużonych
A2
6
Władysław Komar (1940-1998),
olimpijczyk (pchnięcie kulą)
A 3 tuje 3 27
kwatera rząd grób
Tadeusz Komorowski, ps. „Bór” (1895-1966),
gen. dyw., Dowódca Armii Krajowej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
Józef Kondrat (1902-1974),
aktor
C 23 3 7
Władysław Kopaliński własc. Władysław Jan Stefczyk (1907-2007),
tłumacz, leksykograf
B 31 Tuje 16
Zenon Kosidowski (1898-1978),
pisarz
B 35 7 9
Tadeusz Kossakowski, ps.”Kirgiz” (1888-1965),
gen. dyw. WP i AK
A 2 3 13
Marek Kotański (1942-2002),
psycholog, społecznik
A 1a 26
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981),
filozof
B 32 tuje 4
Mikołaj Kozakiewicz (1923-1988),
socjolog, publicysta, poseł i marszałek Sejmu RP
A 3 tuje 3 34
Maciej Kozłowski (1957-2010),
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
II B 30 tuje 6
Władysław Krasnowiecki (1900-1983),
aktor, reżyser
A 32 tuje 19
Jerzy Krasowski (1925-2008),
reżyser
A 30 tuje 21
Marek Krawczyk, (1956-2012),
wydawca, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, współpracownik paryskiej „Kiltury”
D 31 tuje 8
Marian Krawczyk, ps. „Harnaś” (1910-1944),
kpt, d-ca oddziału „Harnaś” w Powstaniu Warszawskim
A 23 1 25
Leon Kruczkowski (1900-1962),
pisarz
Al. zasłużonych
A 26
10/11
Lucyna Krzemieniecka (1907-1955),
pisarka książek dla dzieci
B 2 9 2
Zdzisław Krzyszkowiak (1929-2003),
lekkoatleta, olimpijczyk
A 3 tuje 2 50
Ryszard Krzywicki, ps. „Szymon” (1903-1957),
kpt. AK
A 24 6 14
Aleksander Krzyżanowski, ps. „Wilk” (1895-1951),
płk AK, dowódca Okręgu Wileńskiego AK
A 24 6 12
Julian Krzyżanowski (1892-1976),
historyk literatury polskiej
A 39 4 7
kwatera rząd grób
Tadeusz Kubiak (1924-1979),
poeta
B 37 2 10
Tadeusz Kuchar (1891-1966),
lekkoatleta, piłkarz, trener, współzałożyciel PKOL
C 2 2 3
Wacław Kuchar (1897-1981),
sportowiec (piłka nożna), trener
M II 5 4
Ryszard Kukliński (1930-2004),
płk LWP
Al. zasłużonych
A 2
2
Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988),
grafik
C 39 2 6
Emil Franciszek Kumor, ps. „Krzyś” (1899-1957),
ppłk AK
A 24 11 12
Piotr Krzysztof Kuncewicz, (1936-2007),
poeta, pisarz, publicysta
B 40 2 29
Zofia Kuratowska (1931-1999), lekarz, wicemarszałek Senatu RP
Kazimierz Kuratowski(1896-1980), matematyk
B 32 tuje 1
Jacek Kuroń (1934-2004),
opozycjonista, społecznik, polityk
Al. zasłużonych
A 2
8
Mieczysław Kurkowski, ps. „Mietek” (1908-1944),
mjr AK
A 24 6 11
Stefan Kuryłowicz, (1949-2011),
architekt, dr hab. inż. architektury i urbanistyki, wykładowca Politechniki Warszawskiej
D 29 tuje 6
Marian Kuszewski (1933-2012),
szermierz, szablista, dwukrotny srebrny medalista olimpijski
D 29 tuje 10
Tadeusz Kutrzeba (1885-1947),
gen. dyw. WP, d-ca armii „Poznań”, historyk
Al. zasłużonych
A 30
II
półkole
8
Lucjan Kydryński (1929-2006),
dziennikarz, konferansjer, publicysta, prezenter sceniczny
A 30 tuje 25
Eugeniusz Ladenberger, ps. „Burza” (1908-1979),
mjr AK
A 26 10 14
Jan Lamers, ps. „Florian” (1897-1957),
płk AK
A 24 11 14
Oskar Lange (1904-1965),
ekonomista
Al. zasłużonych
A 28
17
Stanisław Jerzy Lec, ps. „Łukasz” (1909-1966),
poeta, satyryk
C 2 6 18
kwatera rząd grób
Albrecht Lempp
doktor nauk humanistycznych, slawista, menadżer kultury i tłumacz literatury polskiej na język niemiecki
A 30 – tuje 23
Zbigniew Lengren (1919-2003),
grafik, rysownik, karykaturzysta, twórca postaci Filutka
K 4 58
Alfred Lenica (1899-1977),
malarz, grafik
B 35 3 3
Włodzimierz Liksza (1930-2009),
dziennikarz, varsavianista
D 18 L09 9
Bronisław Wojciech Linke (1906-1962),
malarz, rysownik
A 4 7 3
Eryk Lipiński (1908-1991),
karykaturzysta, satyryk, dziennikarz
A 3 tuje 1 36
Wacław Lipiński (1896-1949),
ppłk WP, historyk
A 8 6 13
grób symboliczny
Zofia Lissa (1908-1980),
muzykolog
B 39 6 7
Felicjan Loth (1914-1982),
chirurg, oficer AK, autor wspomnień z Pawiaka
A 27 12 26
Leszek Lubicz-Nycz (1899-1939),
mjr WP, szermierz, olimpijczyk
A 10 1 29
Henryk Łasak (1932-1973),
kolarz, trener kadry narodowej
A 15 8 19
Piotr Łazarkiewicz (1954-2008),
reżyser, scenarzysta
K 13 14
Stanisław Łętowski, ps. „Mechanik” (1908-1958),
ppłk AK
II B 28 1 15
Tadeusz Łomnicki (1927-1992),
aktor, reżyser
A 30 14
Antoni Łyżwański (1904-1972),
malarz, profesor ASP
B 32 22 19
Wilhelm Mach (1917-1965),
pisarz
C 2 6 8
Jan Machulski, (1928-2008),
aktor, reżyser, pedagog
C 29 tuje 5
Zygmunt Magner, (1937-2011),
malarz neoekspresjonista
D 29 tuje 3
Tadeusz Majcherczyk, ps. „Zdan” (1906-1955),
mjr AK, d-ca baonu „Chrobry I”
B 8 6 30
Kazimierz Majewski (1903-1981),
archeolog, profesor
C 37 3 2
kwatera rząd grób
Edmund Malinowski (1885-1979),
botanik, genetyk
B 37 1 4
Julian Marchlewski (1866-1925),
komunista-bolszewik
Al. główna
A 6
Stanisław Mazur (1905-1981),
matematyk
B 32 tuje 5
Jan Mazurkiewicz, ps. „Radosław” (1896-1988),
płk AK, d-ca zgrupowania „Radosław”
A 24 5 15
Franciszek Władysław Mazurkiewicz, ps. „Niebora” (1901-1944),
mjr AK, d-ca baonu „Miotła”
A 24 5 13
Józef Mączka (1888-1918),
żołnierz i poeta legionowy
A 5 Al. główna
pomnik
Waldemar Milewicz (1956-2004),
dziennikarz, korespondent wojenny
A 29 tuje 1
Janusz Minkiewicz (1914-1981),
poeta, satyryk
C 37 3 8
Zbigniew Mitzner, ps. „Jan Szeląg” (1910-1968),
publicysta, satyryk
A 32 3 11
Kazimierz Moczarski, ps. „Rafał” (1908-1975),
dziennikarz, kpt AK, autor „Rozmów z katem”
II C 28 15 3
Jędrzej Moraczewski (1870-1944),
polityk, premier RP w latach 1918-1919
A 27 2 19
Janusz Morgenstern (1922-2011),
reżyser i producent filmowy
D 29 tuje 8
Stefan Mossor (1896-1957),
ppłk WP, gen LWP
Al. zasłużonych
A 30
II
półkole
11
Arnold Mostowicz (1914-2002),
pisarz, dziennikarz, redaktor naczelny Gazety Krakowskiej i Szpilek
G III 1 20
Józef Mroszczak (1910-1975),
grafik, profesor ASP
C2 tuje 12
Jan Mrugacz (1915-2002),
ks. płk, kapelan 1 Warszawskiej Dyw. Piechoty, społecznik
E II 3 6
Jan Mulak (1914-2005),
twórca polskiego Wunderteamu lekkoatletycznego, działacz polityczny, senator RP
K 11 27
kwatera rząd grób
Andrzej Munk (1921-1961),
reżyser filmowy
A 4 2 2
Artur Nacht-Samborski (1898-1974),
malarz
A 35 3 7
Zofia Nałkowska (1884-1954),
pisarka
Al. zasłużonych
A 24
13
Zofia Nasierowska-Majewska (1938-2011),
fotograf
D 31 tuje 3
Antoni Niewiarowski (1874-1927),
kapelan, dziekan Generalny WP
A 16 1 1
Stanisław Niwiński (1932-2004),
aktor
E urnowa 14 12
Jerzy Ofierski, (1926-2007),
aktor, pisarz, publicysta
A 29 tuje 20
Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek” (1898-1946),
gen. bryg., ostatni dowódca Armii Krajowej
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
grób symboliczny
Maria Ossowska (1896-1974), Stanisław Ossowski (1897-1963)
socjologowie, prof. UŁ i UW
C 2 9 9
Hanna, właśc. Anna Ożogowska(1904-1995),
pisarka, poetka, tłumaczka
B 35 7 16
Tadeusz Paciorkiewicz (1916-1998),
kompozytor
A 3 tuje 3 24
Alfred Paczkowski, ps. „Wania” (1909-1985),
lekarz, ppłk AK, cichociemny
D 14 2 22
Teodor Parnicki (1908-1988),
pisarz
K 5 55
Leon Pasternak (1910-1969),
poeta, komunista
A 32 3 24
Stanisław Stefan Paszczyk (1940-2008),
w latach 1993-1997 prezes UKFiT, w latach 1997-2005 prezes PKOL
G tuje 3
Mieczysław Pawlikowski (1920-1978),
aktor, pilot RAF-u
D 12 2 2
Tadeusz Peiper (1891-1969),
poeta, eseista
B 38 3 19
Sławomir Petelicki (1946-2012),
generał brygady Wojska Polskiego, pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej GROM
A 29 tuje 24
Czesław Petelski (1922-1996),
reżyser
A 30 tuje 13
kwatera rząd grób
Ludwik Perski (1912-1993),
reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych
A 30 3 21
Andrzej Piątkowski (1934-2010),
szermierz, szablista, trzykrotny medalista olimpijski
C 29 tuje 15
Edward Pietkiewicz (1909-1998),
pedagog, dyplomata
A 3 tuje 2 20
Bronisław Pietraszkiewicz, ps. „Lot” (1922-1944),
phm, por AK, dowodził zamachem na Kutscherę
A 20 6 10
Włodzimierz Pietrzak, ps. „Balk” (1913-1944),
poeta, krytyk literacki, ppor. AK
A2 11 14
Stanisław Piętak (1909-1964),
poeta
C 2 9 15
Ksawery Piwocki (1901-1974),
historyk sztuki
A 35 4 7
Stanisław Płoski, ps. „Sławski” (1899-1966),
prof., szef Wojsk. Biura Hist. KG AK
C 2 6 15
Władysław Popielarczyk (1925-1987),
malarz, poeta,barwna postać Starego Miasta w Warszawie
K 5 22
Eugeniusz Poreda (1905-1972),
aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatrów
B 32
dodatkowa
22 7
Marian Porwit (1895-1988),
płk WP, dowódca obrony odcinka Warszawa-Zach., historyk
C B
(2 rząd)
35
Rafał Praga (1916-1953),
dziennikarz, twórca „Expresu Wieczornego”
A 2 10 17
Wiktor Prandota (1920-2007),
badacz Afryki, wykładowca SGGW
A 6 BCH 2 4
Bronisław Prugar-Ketling (1891-1948),
gen. dyw. WP, dow. 2 Dyw. Strzelców Pieszych
Al. zasłużonych
A 25
22
Józef Prutkowski (1915-1981),
poeta, satyryk
M II 5 2
Janusz Przybylski (1937-1998),
malarz, grafik
A 3 tuje 3 35
Janusz Przymanowski (1922-1998),
pisarz, publicysta
C 11 3 10
kwatera rząd grób
Jerzy Putrament (1910-1986),
pisarz
A 31 tuje 10
Aleksander Rafałowski (1894-1981),
malarz, prof. ASP
A 39 2 9
Adam Rapacki (1909-1970),
polityk
Al. zasłużonych
A 28
15
Marian Rejewski (1905-1980),
matematyk, kryptolog, złamał (z zespołem) kod Enigmy
B 39 4 3
Zbigniew Religa (1938-2009),
kardiochirurg, minister zdrowia w latach 2005-2007
A 29 tuje 23
Marian Romeyko (1897-1970),
płk WP, pilot, dyplomata
B 18 4 10
Juliusz Rómmel (1881-1967),
gen WP, d-ca armii „Warszawa” i „Łódź”
Al. zasłużonych
A23
15
Andrzej Romocki, ps. „Morro” (1925-1944),
harcmistrz, kpt AK
A 20 5 23
Jan Romocki, ps. „Bonawentura” (1925-1944),
poeta, harcmistrz, ppor. AK
A 20 5 22
Erna Rosenstein (1913-2004),
malarka, rysowniczka, poetka
C 39 10 5
Stefan Rowecki, ps. „Grot” (1895-1944),
gen. dyw., Komendant Główny ZWZ i AK
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
grób symboliczny
Ludomir Różycki (1884-1953),
kompozytor, dyrygent
Al. zasłużonych
A 24
17
Halina Rudnicka (1909-1982),
pisarka
C 37 7 4
Adolf Rudnicki (1912-1990),
pisarz i eseista
A II 11 17 A
Witold Rudowski (1918-2001),
chirurg i transfuzjolog, prof. n. med.
D 18
kolumbarium lewe
strona A
2 nisza
3
Kazimierz Rudzki (1911-1976),
aktor, prof. PWST
A 39 3 2
Tadeusz Runge, ps. „Osa” (1898-1975),
ppłk AK, d-ca baonu „Czata”
II C 28 19 2
kwatera rząd grób
Stanisław Rzecki-Szreniawa (1888-1972),
rzeźbiarz, malarz, karykaturzysta
B 17 6 21
Magdalena Samozwaniec, właśc. M. Niewidowska (1894-1972),
pisarka
A 33 1 3
Zbigniew Safjan, (1922-2011),
scenarzysta, pisarz i dziennikarz
A 33 1 3
Artur Sandauer (1913-1989),
krytyk lit., prozaik, tłumacz, prof. UW
C 39 10 5
Leon Schiller (1887-1954),
reżyser, teoretyk teatru
Al. zasłużonych
A 24
12
Elwira Seroczyńska (1931-2004),
medalistka olimpijska (łyżwiarstwo szybkie), trenerka
A 29 tuje 6
Janusz Sidło (1933-1993),
oszczepnik, rekordzista świata, olimpijczyk
A II 8 8
Wojciech Siemion (1928-2010),
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
C 29 tuje 12
Stanisław Sieradzki, ps. „Świst” (1921-2009),
uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz batalionu „Zośka”
D 18 L02 2
Zdzisław Sierpiński, ps. „Marek Świda” (1924-2004),
dziennikarz, kpr pchor. AK, rozpoczął Powstanie Warszawskie na Żoliborzu
C 23 7 12
Józef Sigalin (1909-1983),
architekt
D 12 1 1
Stanisław Skalski (1915-2004),
gen., pilot, as lotnictwa myśliwskiego
A 29 tuje 3
Kamila Skolimowska (1982-2009),
mistrzyni olimpijska w rzucie młotem
C 29 tuje 6
Władysław Skoraczewski (1919-1980),
śpiewak operowy
B 39 4 2
Jan Skorobohaty-Jankowski (1878-1955),
legionista, d-ca 30 PP, emisariusz rządu RP na wychodźstwie
C 15 4 10
Zdzisław Skowroński (1909-1969),
dramatopisarz
A 32 3 25
Walery Sławek (1879-1939),
płk WP, polityk, premier, marszałek Sejmu II RP
A 11 1 15
Regina Smendzianka (1924-2011),
pianistka, wybitny pedagog
D 29 tuje 9
Dionizy Smoleński (1902-1984),
chemik, rektor Politechniki Wrocławskiej, oficer AK
A 32 tuje 12
Stanisław Sosabowski (1892-1967),
płk WP, d-ca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
A 19 7 11
kwatera rząd grób
Marian Spychalski (1906-1980),
działacz komunistyczny
Al. zasłużonych
A 30
3
Julian Stachiewicz (1890-1934),
legionista, gen. bryg. WP, historyk
A 5 7 19
Feliks Stamm (1901-1976),
trener, twórca polskiej szkoły boksu
A 39 3 9
Józef Stanek, ps. „Rudy” (1916-1944),
bł. ks. kpt., kapelan Zgrupowania „Kryska” AK
D 2  drugi
rząd
9
grób symboliczny
Eugeniusz Stasiecki, ps. „Piotr Pomian” (1913-1944),
nauczyciel, harcmistrz, kpt AK
A 20 4 20
Andrzej Stawar, właśc. Edward Janus, (1900-1961),
marksista, krytyk literacki
Al. zasłużonych
A 22
3
Jerzy Stawiński (1921-2010),
prozaik, scenarzysta filmowy, autor słuchowisk radiowych
Al. zasłużonych
A 22
3
Henryk Stażewski (1894-1988),
malarz
K 2 23
Anatol Stern (1899-1968),
poeta
A 38 8 23
Jarosław Stodulski (1927-2011),
kardiochirurg dziecięcy, twórca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
D 29 tuje 4
Mieczysław Stoor (1929-1973),
aktor
A 2 11 6
Janusz Strachocki (1892-1967),
aktor, reżyser
C 2 4 3
Leon Strehl, ps. „Feliks” (1891-1960),
płk WP, lekarz, szef sanitarny KG AK
II B 28 9 5
Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki (1871-1937),
pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy
Al. zasłużonych
A 19
półkole
Stanisław Strumph-Wojtkiewicz (1898-1968),
pisarz
B 4 8 21
płk. Jerzy Strzałkowski (1907-1991),
dowódca batalionu „Jerzyki”
A 27 3 3
Juliusz Studnicki (1906-1978),
malarz
B 35 5 20
Aleksander Sulkiewicz (1867-1916),
legionista, współtwórca PPS
pomiedzy kwaterami
C 18 i C 20
Michał Sumiński (1915-2011),
podróżnik, dziennikarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Autor programu „Zwierzyniec”
D 31 tuje 5
kwatera rząd grób
Konrad Swinarski (1929-1975),
reżyser, scenograf
A 37 4 4
Tadeusz Sygietyński (1896-1955), kompozytor, twórca Zespołu „Mazowsze”,
Mira Zimińska-Sygietyńska, właśc. Marianna Sygietyńska (1901-1997), aktorka, współzałożycielka i dyr. „Mazowsza”
Al. zasłużonych
A 24
11
Helena Syrkus (1900-1982), Szymon Syrkus (1893-1964),
architekci, urbaniści
C 2 11 6
Jerzy Ryszard Szaflik (1930-2008),
historyk, prof. dr hab. UW
A 29 tuje 21
Jan Marcin Szancer (1902-1973),
malarz, rysownik, prof. ASP
A 33 2 11
Jerzy Szaniawski (1886-1970),
dramatopisarz
A 32 2 13
Jan Szczurek-Cergowski, ps. „Sławbor” (1897-1972),
ppłk AK, d-ca Obwodu „Śródmieście-Południe”
D 2 4 11
Zygmunt Szeliga (1933-1988),
dziennikarz, publicysta
A 3 tuje 1 49
Lucjan Szenwald (1909-1944),
poeta
Al. zasłużonych
A 28
3
Władysław Szpilman (1911-2000),
pianista, kompozytor
A 3 tuje 3 14
Henryk Szumski (1941-2012),
generał broni WP, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, szef Sztabu Generalnego WP
D 31 tuje 7
Stanisław Szwarc-Bronikowski (1917-2010),
podróżnik, filmowiec, publicysta
A18
A 25
6 22
Arnold Szyfman (1882-1967),
dyrektor teatrów, reżyser
Al. zasłużonych
A 25
10
Stanisław Szymański (1930-1999),
I tancerz Teatru Wielkiego
A 30 tuje 15
Jan Szypowski, ps. „Leśnik” (1889-1950),
szef uzbrojenia KG AK
A 27 3 20
Szczepan Ścibor (1903-1952),
płk pilot WP, d-ca 305 Dyw. Bombowego w Anglii i Francji
II B 28 1 28
Tadeusz Ślusarski (1950-1998),
mistrz olimpijski w skoku o tyczce
A 3 tuje 3 26
Jan Śpiewak (1908-1967),
poeta
C 2 4 14
kwatera rząd grób
Hanna Świda-Ziemba (1930-2012),
socjolog, działaczka opozycji w okresie PRL
D 31 tuje 6
Jan Świderski (1916-1988),
aktor, reżyser
A 3 tuje 33
Karol Świerczewski, ps. „Walter” (1897-1947),
członek WKP(b), gen., d-ca 2 Armii WP
Al. główna
A29-A28
półkole
Edmund Taczanowski (1822-1879),
gen. w Powstaniu Styczniowym
C 13 1 9
Stanisław Tatar, ps. „Erazm” (1896-1980),
gen. bryg. AK, opracował Plan Burza
A 18 8 28
Leonid Teliga (1917-1970),
kpt WP, lotnik, dziennikarz, żeglarz
A 32 2 8
Władysław Terlecki (1933-1999),
pisarz, publicysta
C 23 4 3
Wiktor Thommee (1881-1962),
gen. bryg. WP, d-ca armii „Łódź” i obrony Modlina
Al. zasłużonych
A 29
II
półkole
14
Krzysztof Toeplitz (1933-2010),
dziennikarz, autor scenariuszy
B dod. 6 6
Michał Tokarzewski-Karaszewicz, ps. „Torwid” (1893-1964),
gen. broni, legionista, organizator SZP, komendant ZWZ
A 26 przy pomniku
„Gloria Victis”
Stanisław Tołwiński (1895-1969),
spółdzielca, prezydent Warszawy 1945-1969
A 2 tuje 18
Andrzej Trzaskowski (1933-1998),
kompozytor, pianista, muzykolog
A 3 tuje 3 35
Julian Tuwim (1894-1953),
poeta
Al. zasłużonych
A 24
14/15
Mieczysław Ubysz, ps. „Vik” (1915-1970),
poeta, spiker radiostacji „Błyskawica”
B 22 4 12
Józef Ujejski (1883-1937),
historyk lit. polskiej
A 10 3 2
Tadeusz Ulatowski (1923-2012),
trener i działacz sportowy, profesor nauk o kulturze fizycznej
A 29 tuje 12
Antoni Uniechowski (1903-1976),
rysownik, malarz
A 39 4 9
Mieczysław Wallis (1895-1975),
historyk sztuki
A 38 5 3
Edward Waniewski (1921-2010),
płk. prof. dr hab. n. med. patomorfolog
C 29 tuje 10
kwatera rząd grób
Ludwika Wawrzyńska (1908-1955),
nauczycielka, zginęła ratując dzieci z pożaru
C 17 5 1
Adam Ważyk (1905-1982),
poeta
C 37 8 3
Jan Weber (1930-1992),
muzykolog, popularyzator muzyki klasycznej w Polskim Radiu
A II 7 22
Stella Weber-Lutogniewska (1925-2004),
spikerka programu ogólnopolskiego Polskiego Radia
C 37 3 3
Kazimierz Wichniarz (1915-1995),
aktor
A 3 tuje 2 38
Maria Wiercińska (1902-1976), Edmund Wierciński(1899-1955),
reżyserzy, aktorzy
B 2 7 27
Stanisław Witkowski (1866-1950),
filolog klasyczny, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, senator RP
B 4 5 9
grób symboliczny
Maria Wittek (1899-1997),
płk. AK, gen. Brygady WP. Pierwsza kobieta generał w Wojsku Polskim w historii
C 18 8 4
Jerzy Wittlin (1925-1989),
satyryk, felietonista, autor utworów scenicznych
A II 4 9
Franciszek Wład (1888-1939),
gen. WP, poległ w bitwie nad Bzurą
A 21 półkole 1
Marian Wnuk (1906-1967),
rzeźbiarz, rektor ASP
C 2 4 13
Bohdan Wodiczko (1911-1985),
dyrygent, kompozytor
A 31 tuje 4
Czesław Wołłejko (1916-1987),
aktor
B 39 11 2
Jacek Woszczerowicz (1904-1970),
aktor, reżyser
C 2 10 8
Witold Woyda (1939-2008),
szermierz, dwukrotny złoty medalista olimpijski
C 31 tuje 19
Jan Wuttke, ps. „Czarny Jaś” (1921-1944),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 2 19
Franciszek Wybrańczyk (1934-2006),
muzyk klarnecista, wieloletni dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia
A 30 tuje 22
Jan Wyżykowski (1917-1974),
geolog, odkrywca złóż miedzi w Polsce
A 35 4 4
kwatera rząd grób
Wojciech Zamecznik (1923-1967),
grafik
C 2 4 2
Zbigniew Zapasiewicz, (1934-2009),
aktor, reżyser
II B 30
tuje
1
Tadeusz Zawadzki, ps. „Zośka” (1921-1943),
harcmistrz, ppor. AK
A 20 6 23
Aleksander Zelwerowicz (1877-1955),
aktor, reżyser, dyrektor teatrów
Al. zasłużonych
A 24
10
Jan Maciej Zembaty (1944-2011),
poeta, satyryk, scenarzysta, reżyser radiowy, muzyk, bard i tłumacz
D 29 tuje 7
Marian Zieliński (1929-2005),
mistrz świata w podnoszeniu ciężarów, olimpijczyk
A 29 tuje 13
Wojciech Zieliński (1944-2008),
dziennikarz sportowy
A 12 7 1/2
Jan Zumbach (1915-1986),
ppłk dypl., pilot, d-ca Dywizjonu 303
D 4 3 2
Aleksander Żabczyński (1900-1958),
aktor
A 29 4 23
Lucjan Żeligowski (1865-1947),
gen. broni WP, d-ca marszu na Wilno w 1920 r.
Al. zasłużonych
A 25
23
Wojciech Żukrowski (1916-2000),
pisarz
A 3 tuje 3 50

 

Więcej...

Informacje

Cmentarz Wojskowy

ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Grób, za który nie została wniesiona opłata, może zostać wykorzystany do nowego pochowania, przez co dotychczasowy grób przestanie istnieć.

Informacji o grobach i opłatach udziela Kancelaria Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45, tel. 22 277 40 00, 22 633 21 40, 22 633 91 54 wewn. 123, 129, 138.

Informacje o cmentarzu

Cmentarz Wojskowy jest zarządzany przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Cmentarz został założony w 1912 r. Dawną nazwę „Cmentarz Wojskowy” przywróciła tej nekropolii Rada Warszawy w roku 1998.

Kierownik Cmentarza: Zbigniew Miszkiel, tel. 22 277 40 00, 22 633-50-57, 22 633-91-54 w. 125
Zastępca Kierownika: Zdzisława Korycka-Budzyn, tel. 22 277 40 00, 22 633-91-54 w. 126

Kancelaria cmentarza czynna jest w  poniedziałki od 800 do 1800 i od wtorku do piątku od 800 do 1600
tel. 22 277 40 00, 22 633-21-40, 22 633-50-57 w. 123, 129, fax 22 669-15-24.

Cmentarz jest czynny codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700 do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800 do zmroku.

Dysponentem miejsc grzebalnych, przeznaczonych na groby tradycyjne (do pochowania trumien), na Cmentarzu Wojskowym jest Prezydent m. st. Warszawy, który po rozpatrzeniu stosownego wniosku może udzielić zgody na pochowanie osoby zmarłej na tym Cmentarzu. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku wykorzystania do pochówku już istniejącego grobu (poza grobami w alei zasłużonych).

Dysponentem miejsc grzebalnych, przeznaczonych na groby urnowe oraz nisz urnowych w kolumbariach (z wyłączeniem kolumbariów gestorskich), na Cmentarzu Wojskowym jest Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Zasady, kryteria i procedury przyjęte przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie pochowania na Cmentarzu Wojskowym określa załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r.

Rodzaje grobów

Na Cmentarzu Wojskowym pochowania zmarłych odbywają się:
– w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) murowanych rodzinnych – wielomiejscowych,
– w grobach urnowych murowanych rodzinnych,
– w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).

W styczniu 2007 r. na Cmentarzu Wojskowym zostały oddane do użytku 2 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 50 lat.

 

Kolumbarium w kwaterze A III 

mieści 180 nisz o wymiarach 55x50x55 cm. oraz 90 nisz o wymiarach 55x100x55 cm.

 
Kolumbarium w kwaterze B 29 

mieści 204 nisze o wymiarach 55x50x55 cm.
 
Ponadto na Cmentarzu Wojskowym znajdują się kolumbaria pozostające w dyspozycji gestorów:

– Fundacji Żółnierzy Polski Walczącej – w kwaterze D 18,

– Fundacji Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – w kwaterze C 30 i D 20,

– Stowarzyszenia b. Żołnierzy I Armii Francuskiej „Ren-Dunaj” – w kwaterze A 43.

Udostępnianie miejsc w tych kolumbariach regulowane jest wewnętrznymi przepisami gestorów.
Aktualne wysokości opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na Cmentarzu Wojskowym znajdują się w cenniku

 

Uroczystości pogrzebowe

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Wojskowym mieści obszerną salę ceremonialną, przeznaczoną do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych. Katolicką posługę pogrzebową w Domu Przedpogrzebowym sprawują kapłani parafii św. Jozafata.

Ceremonia pogrzebowa może mieć także formę odprowadzenia Zmarłego od bramy cmentarza do grobu.

Sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Wojskowym opisuje Regulamin.

 

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Wojskowego

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 • do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
 • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

 • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
 • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

 • Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

 

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia.

 

Korzystanie z wody

Cmentarz Wojskowy jest wyposażony w sieć wodociągową. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewana roślin oraz do innych celów gospodarczych.
Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

 

Urządzanie grobów za życia

Na Cmentarzu Wojskowym mogą być urządzane przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) tylko groby urnowe murowane rodzinne. miejsce może udostępnić Prezydent m.st. Warszawy. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.

 

Dojazd do Cmentarza Wojskowego

Położenie cmentarza pokazane jest na planie.
Do Cmentarza Wojskowego można dojechać autobusami komunikacji miejskiej 

 

powrót na stronę główną

Więcej...

regulamin

 

REGULAMIN
udostępniania za życia miejsca grzebalnego
na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy. 

I Cmentarz Wojskowy

 1. Nie udziela się zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny na Cmentarzu Wojskowym.
 2. Z zastosowaniem kryteriów określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia, zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób murowany urnowy rodzinny albo niszy urnowej w kolumbarium, może być udzielona osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje Prezydent m. st. Warszawy lub osoba upoważniona.
 4. Niszę w kolumbarium na Cmentarzu Wojskowym udostępnia się na okres 50 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny.
 5. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 6. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób urnowy, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego.
 7. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 5 i 6 może spowodować wygasnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej albo miejsca na grób.


II Cmentarz Komunalny Północny

 1. Na Cmentarzu Komunalnym Północnym może być udzielona zgoda na udostępnienie za życia:
  1. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny,
  2. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny,
  3. niszy urnowej w kolumbarium,
  4. niszy w katakumbach.
 2. Niszę w kolumbarium i niszę w katakumbach na Cmentarzu Komunalnym Północnym udostępnia się na okres 20 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy odpowiednio pierwszej urny albo trumny.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 4. Zgoda na udostępnienie za życia miejsca może być udzielona osobie na stałe zamieszkałej w Warszawie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 5. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny albo urnowy murowany rodzinny, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym z dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego.
 6. Osoba, która uzyskała zgodę na udostepnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium albo niszy w katakumbach, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 7. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 5 i 6 może spowodować wygaśnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej lub niszy w katakumbach albo miejsca na grób.


III Cmentarz Komunalny Południowy

 1. Na Cmentarzu Komunalnym Południowym może być udzielona zgoda na udostepnienie za życia:
  1. miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny,
  2. miejsca na grób urnowy murowany rodzinny,
  3. niszy urnowej w kolumbarium,
  4. niszy w katakumbach
  5. miejsca na grobowiec katakumbowy rodzinny.
 2. Niszę w kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Południowym udostepnia się na okres 50 lat. Za początek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy pierwszej urny.
 3. Nisze w katakumbach na Cmentarzu Komunalnym Południowym udostepnia się na okres 20 lat. Za poczatek tego okresu uważa się dzień pochowania w niszy trumny.
 4. Zgode, o której mowa w ust. 1, wydaje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
 5. Zgoda na udostępnienie za życia miejsca może być udzielona osobie na stałe zamieszkałej w Warszawie, w gminie Lesznowola lub gminie Piaseczno, która spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła 75 rok życia,
  2. ukończyła 70 rok życia i jest bezdzietna,
  3. choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 6. Osoba, która uzyskała zgode na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny murowany rodzinny albo urnowy murowany rodzinny, jest zobowiązana do:
  1. wniesienia opłaty za udostępnienie za życia miejsca na grób w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty,
  2. wymurowania grobu w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia opłaty, z pominięciem okresu zimowego, trwającego od 1 listopada do 31 marca roku następnego,
 7. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia niszy urnowej w kolumbarium albo niszy w katakumbach jest zobowiązana do wniesienia opłaty za udostępnienie niszy w terminie jednego miesiąca od otrzymania zgody, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu wnoszenia opłaty.
 8. Niedotrzymanie terminów określonych w ust. 6 i 7 może spowodować wygaśnięcie zgody na udostępnienie za życia niszy urnowej lub niszy w katakumbach albo miejsca na grób.
 9. Warunki urządzenia za życia grobowca rodzinnego katakumbowego określa umowa Zarządu Cmentarzy Komunalnych z osobą, której udostępniono miejsce na cmentarzu.


IV Postanowienia końcowe

 1. Udostępnianie za życia miejsc na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy następuje z uwzględnieniem konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do bieżących pochowań.
 2. Udostepniona za życia nisza w kolumbarium, nisza w katakumbach, miejsce na grób i wymurowany na takim miejscu grób nie mogą być przedmiotem obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Udostępnione za życia miejsca, których nie wykorzystano do pogrzebu, przyjmowane sa odpłatnie do zasobów cmentarza w sposób i na zasadach określonych przeza Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy.

powrót na początek

 

Więcej...

Informacje

CMENTARZ KOMUNALNY PÓŁNOCNY
ul. Wóycickiego 14, 01-938 Warszawa

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie informuje, że groby dziecięce, ziemne pojedyncze, ziemne rodzinne i murowane pojedyncze na warszawskich cmentarzach komunalnych podlegają opłatom, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Groby, za które nie została wniesiona opłata, mogą zostać wykorzystane do nowych pochowań, przez co istniejące obecnie groby ulegną likwidacji.

Informacji o grobach i opłatach udziela Kancelaria Cmentarza Komunalnego Północnego przy ul. Wóycickiego 14,
tel. 22 277 40 00, 22 834-71-64, 22 834-49-32, 22 835-14-79, fax:22 834-48-08

 


Informacje o cmentarzu

Cmentarz Komunalny Północny jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Zajmuje powierzchnię 143 ha, jest największym cmentarzem w Warszawie i jednym z największych w Europie. Miejsce pod cmentarz wyznaczono w latach sześćdziesiątych XX w. na północnym krańcu miasta i częściowo na terenie miejscowości Wólka Węglowa (stąd potoczna nazwa „Cmentarz na Wólce”). Cmentarz został otwarty w 1 973 r. i do chwili obecnej pochowano tu blisko 180 tysięcy zmarłych.

Kierownik Cmentarza Północnego: Marcin Królik, tel. 22 277 40 00, 22 834-52-00
Z-ca Kierownika Cmentarza Północnego: Krzysztof Ozdarski, tel. 22 277 40 00, 22 834-52-00

Kancelaria cmentarza czynna jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1800  i od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1600
tel: 22 277 40 00, 22 834-49-32, 22 835-14-79, tel 22 834-71-64, fax: 22 834-48-08.

Kasa cmentarza czynna jest w poniedziałki w godzinach od 800 do 1730 i od wtorku do piątku w godzinach od 800 do 1500

Bramy cmentarza otwarte są codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7 do 20, w pozostałych miesiącach od godz. 8 do zmroku.

Przechowalnia zwłok czynna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Przechowalnia urn czynna jest w godzinach pracy Spopielarni, tj. całodobowo w dni robocze.

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym pochowania zmarłych odbywają się obecnie:

 – w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
– w grobach dziecięcych (ziemnych);
– w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych;
– w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).
– w katakumbach (niszach do pochowania trumny)
– zmarłą osobę można również pochować w gotowym grobie urnowym (wymurowanym i przykrytym granitowym nagrobkiem). Gotowe groby, przeznaczone do pochowania urn z prochami, zostały urządzone w kwaterze U-II-1 i U-III-1.
Groby w kwaterze U-II-1 i U-III-1, podobnie jak nisze urnowe w kolumbarium, udostępniane są na 20 lat (podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie)
Więcej informacji może udzielić kancelaria cmentarza.

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb).

Cmentarz Komunalny Północny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

W styczniu 2008 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym zostały oddane do użytku 3 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 20 lat. Wolnymi miejscami dysponuje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.


Dom Przedpogrzebowy

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Północnym mieści dwie sale ceremonialne przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych, dwie kameralne sale pożegnań oraz salę dla żegnających Zmarłych przed spopieleniem.

Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Północnym mieści dwie sale ceremonialne przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych, dwie kameralne sale pożegnań, salę pożegnań „C” z wyposażeniem o podwyższonym standardzie oraz salę dla żęgnających Zmarłych przed spopieleniem.


Spopielanie zwłok

Od 1997 roku na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego działa spopielarnia zwłok. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem „Kremacja”.


Uroczystości pogrzebowe

Uroczystości pogrzebowe mogą być organizowane w salach ceremonialnych Domu Przedpogrzebowego lub mieć formę odprowadzenia Zmarłego od bramy cmentarza do grobu.

Szczegółowy sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Północnym opisuje Regulamin.


Oznaczenie grobów

Teren grzebalny na Cmentarzu Komunalnym Północnym podzielony jest na zespoły kwater („A”, „B”, „C”,”D”,”E”, „K”,”N”, „O”, „S”, „T”, „U”, „W”). Oznaczenia grobów prowadzi się w układzie: numer kwatery – numer rzędu – numer grobu.

Sposób odczytania „adresu” grobu i odnalezienia go na cmentarzu przedstawia poniższy przykład:

Adres oznaczonego kolorem zielonym grobu: S IV 8 – 3 – 9 
gdzie:
S IV 8 – oznaczenie kwatery umieszczone na słupku,
3 – numer rzędu w kwaterze
9 – numer kolejnego grobu w rzędzie.


Wjazd samochodem na teren Cmentarza Komunalnego Północnego i przewóz osób na cmentarzu

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 • do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
 • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

 • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
 • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

 • Aktualną wysokość opłat za wjazd na teren cmentarza podano w cenniku.

 

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia.

 

w uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.


Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny Północny wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną ze studni głębinowych. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.


Urządzanie grobów za życia

Szczegółową informację o warunkach udostępnienia miejsca grzebalnego dla urządzenia grobu przez osobę żyjącą (do wykorzystania w przyszłości) znajdą Państwo pod hasłem Groby „za życia”.


Położenie Cmentarza Komunalnego Północnego:


Do cmentarza można dojechać autobusami komunikacji miejskiej

 

 

Więcej...